Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: limit

Czy zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 03.06.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 08.06.2005r.), o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do ...

Jeśli kwota przychodów z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarcze nie przekroczy kwoty w 2005 r. kwoty 1.094.675,- zł, to w roku 2006, mimo prawdopodobnie mniejszego limitu ze względu na wartość euro, będę mogła być opodatkowana w formie ryczałtu ewidencjonowanego?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia uznać stanowisko Wnioskodawcy zawarte w piśmie z 25.09.2005 r., jako nieprawidłowe. Z przedstawionych okoliczności faktycznych wynika, iż prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego opodatkow ...

Czy w związku z zapisem zawartym w w art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki, przekraczające limit 20.000 EURO, ponoszone w związku z czynszem leasingowym mogą stanowić koszt uzyskania przychodów?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków, ponoszonych w związku z czynszem leasingowym przekraczających ...

Czy darowizna (towarów) przekazana na rzecz parafii rzymsko-katolickiej na kościelną działalności charytatywno-opiekuńczą podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania w pełnej wysokości ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.216, art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.06.2005r. (wpływ do tut. organu w dniu 30.06.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie odliczenia od dochodu 2004r. darowizn przekazanych na rzecz kościelnych os ...

Czy wydatki na: wynajem Sali, wynajem niezbędnego sprzętu technicznego (np. rzutnik, ekran), wyżywienie i koszty noclegów podczas szkolenia, koszty związane z opłaceniem trenerów (krajowych i zagranicznych), dekoracja Sali wykładowej (materiały dekoracyjne, produkty), materiały szkoleniowe (ulotki, foldery, broszury) mogą stanowić k.u.p.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatn ...

Czy ewentualna konieczność prowadzenia pełnej księgowości w 2006 roku ze względu na przekroczenie limitu obrotów upoważniających do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów wynikać będzie z obrotów uzyskanych z prowadzenia działalności indywidualnej?

STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż na podstawie jednego wpisu do ewidencji działalności (na obojga małżonków) prowadzi Pan z małżonką działalność gospodarczą (handel), ponadto małżonka na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na własne imię i nazwisko prowadzi działalność gospodarczą w formie gabinetu stomatologicznego. We współnej działalności ...

Od jakiego momentu należy liczyć kwotę stanowiącą limit odliczeń podatku naliczonego z faktur leasingowych dla samochodów nie spełniających wymogów samochodów ciężarowych?

Odpowiedź: Stan faktyczny:Począwszy od lipca 2003r. Podatnik użytkuje na podstawie umowy leasingu samochód RENAULT MEGANE. W związku z tym, że pojazd spełniał warunki samochodu ciężarowego, co zostało stwierdzone w świadectwie homologacji oraz w dowodzie rejestracyjnym, podatnik korzystał z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących raty leasingowe ...

Małżonkowie pomiędzy którymi istnieje rozdzielność majątkowa osiągają przychody z tytułu umowy najmu. Czy w przypadku gdy istnieje pomiędzy nimi rozdzielność majątkowa limit na 8,5% do kwoty stanowiącej równowartość 4000 euro dotyczy odrębnie każdego z małżonków?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Mokotów p o s t a n a w i a - uznać za nieprawidłowe Pana stanowisko w sprawie, zawarte we wniosku z dnia 21.07.2005 r. (wpływ do tutejszego organu) o udzielenie pisemnej interpretacji co do za ...

Czy jako współwłaścicielka spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w ramach ulgi na remont i modernizację tego lokalu mogę skorzystać z odliczenia w związku z poniesionymi w 2005 roku wydatkami z tytułu remontu oraz wpłatami na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej i w jakiej wysokości?

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez podatniczkę w piśmie wynika, że 16.08.2005 r. nabyła na tzw. „rynku wtórnym” udział wynoszący #189; części w spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego za środki pochodzące z kredytu mieszkaniowego. Część kredytu ma zamiar przeznaczyć na remont lokalu mieszkalnego. Oprócz tego dokonuje wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej. Zd ...

dotyczy wysokości przysługującego w 2005 r. limitu odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznyc ...

Generowanie strony w 14 ms