Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zaliczka

Obniżenie podatku należnego

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.01.2003 r., złożone w Urzędzie Skarbowym w Starachowicach w dniu 17.02.2003 r., działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) tutejszy Urząd informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz ...

Czy przychód z otrzymanej zaliczki w wysokości 90 % łącznego wynagrodzenia za usługi świadczenia promocji w latach 2003-2008 można traktować jako rozliczenie międzyokresowe przychodów, zaliczając w okresach miesięcznych do przychodów podatkowych miesięczną ratę wynikającą z wystawionej faktury ?

W związku z pisemnym zapytaniem Pana złożonym dnia 11.12.2003 r., dotyczącym zaliczenia zapłaty za usługi świadczenia promocji w latach 2003-2008 do przychodów z działalności gospodarczej, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie informuje: Stosownie do przepisu art. 14 ust. ...

Jak mogę rozliczyć przychody z odpłatnego zbycia bez pośrednictwa płatników:folderów, karnetów, których jestem jedynym twórcą ? Czy muszę odprowadzić od tego przychodu składkę na N.F.Z. jeżeli nie mam zgłoszonej działalności w tym zakresie ?

Na podstawie art. 13 pkt 2 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2,uważa się między innymi przychody z osobiście wykonywanej działalności literackiej. Podatnicy uzyskujący dochody z działalności literackiej bez pośrednictwa płatników, obowiązani są zgodnie z art. 44 ust. 3a wpłacać zaliczki mies ...


Czy w sytuacji gdy w trakcie roku Spółka otrzymuje zaliczki na poczet wynagrodzenia i wystawia częściowe faktury VAT i wykonuje usługi w sposób ciągły otrzymane kwoty są przedpłatą czy też zaliczką na poczet usługi, która ma być wykonywana w przyszłym okresie sprawozdawczym czy stanowią wynagrodzenie za częściowe wykonanie usługi.

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 11.02.2004r. (wpłynęło do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 16.02.2004r.) złożone w trybie artykułu 14a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, ze zm), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje, iż: Na mocy przepisu art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od os ...

Kiedy powstaje przychód dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (przy prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów) od wpłacanych zaliczek, rat przez przyszłych nabywców?

Pismem z dnia 19.12.2003 r. zwrócił się pan z żądaniem o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącym następującej sprawy: Firma „G.”, której jest pan właścicielem zajmuje się budową i sprzedażą mieszkań w budynkach wielorodzinnych oraz lokali użytkowych znajdujących się na parterze budynków mieszkalnych. W związku z przedmiotem prowadzonej działalnoś ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo z dnia 1.07.2003 r. Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje: W eksporcie towarów, w sytuacji gdy towar został w co najmniej 50 % opłacony przez zagranicznego kontrahenta, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przyjęcia zapłaty oraz podlega opodatkowani ...

Wspólnota mieszkaniowa jest stroną umowy z dostawcami mediów do nieruchomości, w skład której wchodzą lokale mieszkalne i użytkowe. Właściciele lokali wpłacają do Wspólnoty zaliczki na pokrycie kosztu zakupu mediów? Wspólnota jako reprezentant ogółu właścicieli lokali reguluje należności wobec dostawców i rozlicza koszty ich zakupu z poszczególnymi właścicielami. Miasto stołeczne Warszawa jako właściciel części lokali w nieruchomości żąda od Wspólnoty wystawienia faktur VAT na opłaty przez nie wnoszone. Czy słusznie?

Zgodnie z art.6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali (Dz.U. z 2000r Nr 80 poz.903 z późn.zm.) ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Jednostka powstała w oparciu o powyższy przepis posiada określoną strukturę organizacyjną, w skład której wchodzą właściciele lokali, zobowiązani do określonych zachowań i czynności wynik ...

W jakim terminie powinna zostać wystawiona faktura VAT w przypadku wpłat zaliczek na poczet nabycia lokalu?

W związku z pisemną informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 15 grudnia 2003r. nr II 443/166/03 o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzieloną na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie podatnika, Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze na podstawie art. 14b §2 w/w ustaw ...

dot. zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconej zaliczki na poczet zamówionego sprzętu, który nie został dostarczony.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Powyższe oznacza, że kryteriami kwalifikującymi dany wydatek do grupy kosztów uzyskania prz ...

Generowanie strony w 84 ms