Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rozliczenie finansowe

Oddział prosi o potwierdzenie stanowiska w odniesieniu do powstania różnic kursowych związanych z rozliczeniami Oddziału, a mianowicie, że: w rezultacie rozliczeń wewnętrznych należności i zobowiązań pomiędzy Oddziałem a XXX Europe, nie powstaną różnice kursowe w rozumieniu art. 12 ust. 3 oraz art. 15 ust. 1 ustawy

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 w związku z art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawio ...

Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii, czy obciążając dzierżawcę za nabyte na terytorium Niemiec paliwo winna naliczyć na terytorium Polski VAT.

Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) na pisemny wniosek podatnika udziela interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego i uznaje przedstawione stanowisko za zgodne z prawem. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny z którego ...

W jaki sposób Spółka powinna rozliczyć koszty poniesione w walutach obcych na działalność przedstawicielstwa Spółki działającego za granicą Polski?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie P ...

Czy umowa sprzedazy przelewów wierzytelności z tytułu kredytów w rachunkach bieżących i o wzajemnych rozliczeniach stron zawarta pomiędzy podmiotami należącymi do grupy kapitałowej i bankiem (usługa cash pooling) podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 6 grudnia 2005 roku (wpływ do Urzędu 6 grudnia 2005 roku) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od czy ...

Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż rozliczenia pomiędzy jednostką centralną a jej oddziałem w Polsce związane z opisanymi kosztami nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Podatnika (przedsiębiorcy zagranicznego działającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w formie oddziału) z dnia 22 maja 2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa p ...

Czy zasadne jest od dochodzenie potrąconego w akcie notarialnym podatku należnego, czy też należy dokonać korekty deklaracji VAT-7 w zakresie zmniejszenia podatku należnego?

Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst - Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz.60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie stwierdza, że stanowisko Jednostki, wyrażone we wniosku z dnia 04.07.2006r. (data wpływu do tutejszego organu: 05.07.2006r.), jest nieprawidłowe. Wnioskiem z dnia 04 lipca 2006r. (data wpływu do tutejszego organu: 05.07.2 ...

Czy zapłacona drugiej spółce kwota (netto), tytułem wynagrodzenia za poniesione nakłady, stanowić będzie dla Podatnika koszt uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, NIP 525-000-80-28, znak DS/878/06 z dnia 18 maja 2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosow ...

W jaki sposób należy udokumentować fakt wydatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli został on wydatkowany na budowę budynku mieszkalnego na gruncie stanowiącym współwłasność podatników i ich rodziców?

Podatnicyw dniu 6 czerwca 2006 r. dokonali odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.Przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości wyniósł 250.000,00 zł. Następnego dnia tj. 7 czerwca ub. r. Podatnicy nabyli grunt pod budowę budynku mieszkalnego za kwotę 190.000,00 zł. Tego samego roku uzyskali pozwolenie na budowę. ...

Wnioskodawca ma wątpliwości czy kwoty, które wpływają od spółki matki na rzecz Oddziału w Polsce związane z bieżącą działalnością Oddziału stanowią przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, p ...

Czy przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie obejmuje czynności polegających na kompleksowym zarządzania płynnością finansową w ramach przedmiotowej umowy cash poolingu?

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż Spółka zawarła z bankiem niemieckim (zwanym dalej: bankiem N) umowę o świadczenie usług polegających na kompleksowym zarządzaniu płynnością finansową w ramach grupy kapitałowej – tzw. umowę cash pooling. Stronami umowy są także inne spółki, zarówno polskie jak i zagraniczne wchodzące w skład międzynarodowej grupy kapitałowej (dalej: Grupa ...

Generowanie strony w 17 ms