Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: granice skargi kasacyjnej

1. Skarga kasacyjna jest środkiem zaskarżenia wyroków sądów administracyjnych, a więc powinna wskazywać na uchybienia, jakich dopuścił się sąd administracyjny, a nie organy podatkowe. Dlatego też wskazanie w podstawie kasacyjnej naruszenia przez Sąd wyłącznie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji bez równoczesnego wskazania naruszenia przepisów procedury sądowej oznacza, iż w tym zakresie podstawa kasacyjna sformułowana została wadliwie, nie pozwalając tym samym na uznanie jej za usprawiedliwioną. W ramach każdej ze wskazanych podstaw skarga kasacyjna winna konkretnie precyzować, jakie przepisy prawa i w jaki sposób zostały zdaniem skarżącego naruszone przez Sąd, będąc bowiem związanym jej granicami Naczelny Sąd Administracyjny nie jest uprawniony do jej ?uzupełniania? o przepisy prawa w skardze kasacyjnej nieprzywołane. 2. Dopiero od 1.01.2003 r., podobnie jak w prawie rodzinnym, wspólność majątkowa jest znoszona na gruncie ordynacji podatkowej od dnia wskazanego w prawomocnym orzeczeniu znoszącym wspólność majątkową. Jeśli zatem w orzeczeniu znoszącym wspólność majątkową wskazana zostanie data tego zniesienia, to zgodnie ze znowelizowanym art. 29 § 2 pkt 2 ordynacji podatkowej, ta właśnie data będzie miała znaczenie, o ile wyrok ten stanie się wyrokiem prawomocnym.

Wyrokiem z dnia 28.05.2004 r., sygn. akt SA/Rz 325/03, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę Barbary F. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego. W uzasadnieniu wyroku wskazano m.in., że wnioskiem z dnia 23.08.2002 r. Barbara F. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przeworsku o umorzenie w stosunku do niej postępowania egzeku ...
Związanie granicami skargi kasacyjnej powoduje, że jeżeli brak jest zarzutów dotyczących naruszenia konkretnych przepisów procedury sądowej, to Naczelny Sąd Administracyjny związany jest ustaleniami przyjętymi w zaskarżonym wyroku.

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Małgorzaty K na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 7 października 2002 r., utrzymującą w mocy decyzję Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z dnia 11 czerwca 2002 r. określającą wysokość zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r. oraz zaległość podatkowa w tym podatku. Sąd podzi ...

1. W postępowaniu sądowoadministracyjnym Naczelny Sąd Administracyjny, mocą art. 183 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi związany jest granicami skargi kasacyjnej, granice te zakreśla autor skargi. 2. Obszerne uzasadnienie skargi kasacyjnej zostało poświęcone w całości polemice z oceną stanu faktycznego sprawy dokonaną przez organy podatkowe, a uznaną przez Sąd za prawidłową. Równocześnie skarżąca nie wykorzystała podstawy kasacyjnej z art. 174 pkt 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie postawiła zarzutu naruszenia przez Sąd prawa procesowego mogącego mieć istotny wpływ na wynik sprawy (treść wyroku). Tym samym uniemożliwiła Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, przy rozpoznawaniu skargi kasacyjnej, ocenę prawidłowości ustalenia stanu faktycznego sprawy, w szczególności ocenę istoty umowy o wspólnym przedsięwzięciu zawartej przez skarżącą ze Spółką wodną M. Jak wyżej wskazano sąd kasacyjny związany jest granicami skargi kasacyjnej. Nie mógł zatem "wykładać" intencji skarżącej i usuwać istotnych braków skargi.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 6 maja 2004 r. (SA/Sz 1633/02) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Przedsiębiorstwa Przemysłu Cukierniczego G S.A. w S na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z 17 czerwca 2002 r. Nr PB. 1-32-4218/823-48/2002 w przedmiocie straty w podatku dochodowym od osób prawnych za 1999 r. Z uzasadnienia wyroku Sądu I instancji wynikało, że organy podatkowe za ...

Z uwagi na związanie Sądu kasacyjnego granicami skargi kasacyjnej Sąd nie może rozpatrzyć najważniejszego zarzutu skarżącego zgłoszonego w toku postępowania i rozwiniętego w uzasadnieniu skargi kasacyjnej tj. wydania bez podstawy prawnej odrębnej decyzji podatkowej w sprawie odsetek. Aby Sąd miał możliwość merytorycznego rozpatrzenia tego zarzutu" skarżący powinien powołując się na naruszenie przepisów postępowania wskazać na art. 145 § 1 pkt 2 i § 2 u.p.p.s.a. w zw. z art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej.

Wyrokiem z dnia 29 kwietnia 2004 r. sygn. akt SA/Sz 1870/02 Wojewódzki Sad Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Zdzisława J na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie OZ w Koszalinie z dnia 24 lipca 2002 r. w przedmiocie odsetek od zaległości podatkowych. W motywach orzeczenia wskazano, iż sporną decyzją organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję Inspektora Kontroli Skarbowej w Urzędzie Kontroli ...Dopełnienie wymogu wskazania podstaw skargi kasacyjnej zakreślonych w powołanym przepisie art. 174 ppsa jest konieczne, ponieważ podstawy te wyznaczają granice skargi kasacyjnej, którymi jest związany - zgodnie z art. 183 § 1 ppsa - Naczelny Sąd Administracyjny. Przytoczenie podstawy kasacyjnej musi być precyzyjne, gdyż z uwagi na związanie sądu granicami skargi kasacyjnej Naczelny Sąd Administracyjny może uwzględnić tylko te przepisy, które zostały wyraźnie wskazane w skardze kasacyjnej jako naruszone.

Zaskarżonym wyrokiem Naczelny Sąd Administracyjny uchylił dwa postanowienia Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 29 stycznia 2003 roku, na mocy których organ podatkowy stwierdził, że strona postępowania, tj. Marian K zwany dalej Skarżącym, uchybił terminowi do wniesienia odwołania o siedmiu decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 31 października 2002 roku. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskaza ...

Generowanie strony w 12 ms