Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zarzuty skargi kasacyjnej

1. Skarga kasacyjna jest środkiem zaskarżenia wyroków sądów administracyjnych, a więc powinna wskazywać na uchybienia, jakich dopuścił się sąd administracyjny, a nie organy podatkowe. Dlatego też wskazanie w podstawie kasacyjnej naruszenia przez Sąd wyłącznie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji bez równoczesnego wskazania naruszenia przepisów procedury sądowej oznacza, iż w tym zakresie podstawa kasacyjna sformułowana została wadliwie, nie pozwalając tym samym na uznanie jej za usprawiedliwioną. W ramach każdej ze wskazanych podstaw skarga kasacyjna winna konkretnie precyzować, jakie przepisy prawa i w jaki sposób zostały zdaniem skarżącego naruszone przez Sąd, będąc bowiem związanym jej granicami Naczelny Sąd Administracyjny nie jest uprawniony do jej ?uzupełniania? o przepisy prawa w skardze kasacyjnej nieprzywołane. 2. Dopiero od 1.01.2003 r., podobnie jak w prawie rodzinnym, wspólność majątkowa jest znoszona na gruncie ordynacji podatkowej od dnia wskazanego w prawomocnym orzeczeniu znoszącym wspólność majątkową. Jeśli zatem w orzeczeniu znoszącym wspólność majątkową wskazana zostanie data tego zniesienia, to zgodnie ze znowelizowanym art. 29 § 2 pkt 2 ordynacji podatkowej, ta właśnie data będzie miała znaczenie, o ile wyrok ten stanie się wyrokiem prawomocnym.

Wyrokiem z dnia 28.05.2004 r., sygn. akt SA/Rz 325/03, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę Barbary F. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego. W uzasadnieniu wyroku wskazano m.in., że wnioskiem z dnia 23.08.2002 r. Barbara F. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przeworsku o umorzenie w stosunku do niej postępowania egzeku ...
1. Niewątpliwym obowiązkiem sądu I instancji jest dokonanie oceny, czy w sprawie prawidłowo ustalony został stan faktyczny sprawy. Ewentualna zaś sanacja błędów organów podatkowych w tym zakresie, o ile nie będzie usprawiedliwiona okolicznościami sprawy, może stanowić skuteczny zarzut w postępowaniu kasacyjnym. 2. Prawnie dopuszczalne jest orzekanie o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym już po dacie wejścia w życie ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) w odniesieniu do okresów rozliczeniowych sprzed daty jej wejścia w życie (01.05.2004 r.). 3. Błędne zastosowanie (bądź nie zastosowanie) przepisów materialnoprawnych zasadniczo każdorazowo pozostaje w ścisłym związku z ustaleniami stanu faktycznego sprawy. W konsekwencji oznaczać to będzie brak możliwości skutecznego powoływania się na zarzut niewłaściwego zastosowania prawa materialnego, o ile równocześnie nie zostaną także zakwestionowane ustalenia faktyczne, na których oparto skarżone rozstrzygnięcie. 4. Podstawą zarzutów kasacyjnych może być naruszenie wyłącznie takich przepisów, które stosował albo miał zastosować Sąd.

Wyrokiem z dnia 29.10.2004 r., Sygn. akt l SA/Lu 333/04, WojewódzkiSąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę "K" sp. z o.o. wTomaszowie Lubelskim na decyzję Dyrektora izby Skarbowej w Lublinie z dnia 20.05.2004 r., nr PP2/4407 - 48/04 w przedmiocie podatku o towarów i usług za grudzień 2002 r. oraz styczeń, luty, marzec i kwiecień 2003 r. uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia przedstawiono na wstę ...


1. Zgodnie z art. 183 § 1 p.p.s.a. można na rozprawie tylko przytaczać nowe uzasadnienie podstaw kasacyjnych, ale nie można przytaczać nowych zarzutów. 2. Samo wskazanie naruszonego przepisu bez podania do niego uzasadnienia uniemożliwia sądowi kasacyjnemu odniesienie się do tego zarzutu. 3. Wskazanie naruszenia przepisu, którego dana ustawa nie zawiera nie zobowiązuje NSA do dochodzenia o jaki przepis w rzeczywistości chodziło.

Wyrokiem z dnia 20 grudnia 2004 r., I SA/GI 116/04, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "J." Spółki z o.o. (obecnie "J." Spółki z o.o.) z siedzibą w Mysłowicach na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 grudnia 2003 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług. W uzasadnieniu wyroku Sąd przedstawił przebieg postępowania w spraw ...

1. W sprawie niniejszej, strona skarżąca nie wystąpiła ze spełniającym dostatecznie przesłanki art. 174 pkt 2 w zw. z art. 176 p.p.s.a. - przywołującym właściwe, adekwatne do sprawy przepisu prawa zarzutem kasacyjnym naruszenia prawa procesowego w trybie i na podstawie którego Sąd I instancji dokonał określonej oceny ustaleń i ocen dowodowych organów podatkowych. Zarzuty kasacyjne naruszenia prawa materialnego braku tego nie sanująj nie mogą być utożsamiane z zarzutami naruszenia prawa procesowego i zarzutów tych nie zstępują, jako iż dotyczą innych, odmiennych obszarów prawa i (danej, indywidualnej) sprawy. 2. Na podstawie art. 106 § 5 p.p.s.a. - do postępowania dowodowego, o którym mowa w § 3 (tegoż przepisu art. 106) stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Zważyć należy, iż z treści przytoczonych zapisów prawnych wymienionego art. 106 p.p.s.a. jednoznacznie wynika, że przywoływana możliwość zastosowania przepisów procedury cywilnej (w tym i art. 233 k p c) w postępowaniu przed sądami administracyjnymi ograniczona została ustawowo jedynie do sytuacji procesowej określonej w unormowaniu art. 106 § 3 w zw. z art. 106 § 5 p.p.s.a., to jest do przeprowadzania przez sądy administracyjne w ramach i podczas postępowania sądowego uzupełniającego dowodu z dokumentu w zakresie i zgodnie z wymogami art. 106 § 3; nie dotyczy ona natomiast sądowej oceny materiału dowodowego zgromadzonego przez organy podatkowe w administracyjnym postępowaniu podatkowym.

Przedmiotem skargi kasacyjnej B-F sp. z o.o. w S jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, sygn. akt SA/Sz 631/03, mocą którego oddalono skargę spółki na decyzje Izby Skarbowej w Szczecinie. W przedmiotowych decyzjach z 17 lutego 2003 r. Izba Skarbowa w Koszalinie, po pierwsze, uchyliła decyzję organu pierwszej instancji i orzekła o wysokości należnego podatku dochodowego od os ...


Dopełnienie wymogu wskazania podstaw skargi kasacyjnej zakreślonych w powołanym przepisie art. 174 ppsa jest konieczne, ponieważ podstawy te wyznaczają granice skargi kasacyjnej, którymi jest związany - zgodnie z art. 183 § 1 ppsa - Naczelny Sąd Administracyjny. Przytoczenie podstawy kasacyjnej musi być precyzyjne, gdyż z uwagi na związanie sądu granicami skargi kasacyjnej Naczelny Sąd Administracyjny może uwzględnić tylko te przepisy, które zostały wyraźnie wskazane w skardze kasacyjnej jako naruszone.

Zaskarżonym wyrokiem Naczelny Sąd Administracyjny uchylił dwa postanowienia Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 29 stycznia 2003 roku, na mocy których organ podatkowy stwierdził, że strona postępowania, tj. Marian K zwany dalej Skarżącym, uchybił terminowi do wniesienia odwołania o siedmiu decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 31 października 2002 roku. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskaza ...

Generowanie strony w 40 ms