Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: konkurencja

Czy wydatek poniesiony tytułem odszkodowania za powstrzymanie sie w ciągu 10 lat od działalności konkurencyjnej stanowi koszt uzyskania przychodu.

Postanowienie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 23.05.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od ...

Dotyczy możliwości zaliczenia - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) – wydatków poniesionych jednorazowo tytułem odszkodowania za powstrzymywania się właściciela apteki od działalności konkurencyjnej, tj. prowadzenia apteki na obszarze miasta ... w okresie 10 lat, co oznacza, że nie otworzy on w sąsiedztwie dodatkowej apteki.

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia “...” Spółka z o.o. z siedzibą w ... z dnia 1 sierpnia 2005 r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu z dnia 21 lipca 2005 r. Nr PDD/423-14/05 w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosow ...

Opodatkowanie usług polegających na zobowiązaniu się przez Podatnika do powstrzymania od dokonywania określonych czynności za wynagrodzeniem.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnicy stwierdza, że stanowisko Pana X przedstawione we wniosku z dnia 21.10.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania ...

Czy odszkodowanie wynikające z umowy o zakazie konkurencji podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym należy uwzględnić koszty uzyskania przychodu i kwotę wolną?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka zawarła umowę o zakazie konkurencji regulującą zobowiązania Prezesa Zarządu Spółki i pracodawcy w zakresie działalności konkurencyjnej, w czasie trwania umowy o pracę oraz przez okres 12 miesięcy po rozwiązaniu umowy o pracę. W związku z rozwiązaniem stosunku pracy byłemu Prezesowi Zarządu Spółki przysługuje na podstawie ww. umowy odszkodowanie ...

Czy dotacje z funduszy unijnych nie podlegają zwolnieniom od podatku dochodowego, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 21 i 41? Spółka uzyskała trzy promesy otrzymania dotacji z Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw" z tytułu następujących przedsięwzięć: dofinansowanie zakupu środków trwałych, dofinansowanie kosztów dotyczących uzyskania certyfikatu jakości ISO, pokrycie części kosztów uczestnictwa w targach międzynarodowych, które miały miejsce w marcu 2006 r.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 20.07.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 31.07.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Pod ...

Jak dokonać alokacji łącznej wartości początkowej środków trwałych wchodzących w skład otrzymanego aportem przedsiębiorstwa, którego majątek trwały stanowi centrum handlowe z wyposażeniem, przynależnościami i gruntem, na którym jest posadowione (ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 10), pomiędzy poszczególne środki trwałe podlegające amortyzacji, z podziałem na środki trwałe: 1) ruchome - stanowiące wyposażenie centrum, 2) powiązane trwale z budynkiem centrum handlowego (sam budynek, parkingi, systemy w budynku)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 11.08.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.08.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Pod ...

Jak dokonać alokacji łącznej wartości początkowej środków trwałych wchodzących w skład otrzymanego aportem przedsiębiorstwa, którego majątek trwały stanowi centrum handlowe z wyposażeniem, przynależnościami i gruntem, na którym jest posadowione (ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 10), pomiędzy: 1) grunt a środki trwale podlegajace amortyzacji, 2) poszczególne środki trwałe podlegające amortyzacji, z podziałem na: - ruchome środki trwałe - wyposażenie centrum, - środki trwałe powiązane trwale z budynkiem centrum handlowego (sam budynek, parkingi i systemy w budynku)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 11.08.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.08.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Pod ...

Czy dotacja do nowych miejsc pracy jest zwolniona od podatku na mocy art. 17 ust. 1 pkt 23? Spółka otrzymała w sierpniu 2006 r. dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na nowopowstałe miejsca pracy. Dotacja wyniosła 21,26% kosztów wynagrodzeń i składek ZUS określonej grupy pracowników.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...


Spółka nie zaliczyła wydatków związanych z umową o zakazie konkurencji do kosztów uzyskania przychodów i nie dokonała odliczenia VAT.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8,poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresie podatku ...

Generowanie strony w 18 ms