Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dłużne instrumenty finansowe

Czy na podstawie oświadczenia emitenta Bank może uznać odsetki z papierów wartościowych QDS za zwolnione z opodatkowania na terenie RP.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 14.07.2005r. (data wpływu do Urzędu 18.07.2005r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy na podstawie oświadczenia emitenta Bank może uznać ods ...

Pytanie dotyczy rozpoznawania przez Bank momentu uzyskania przychodu z tytułu dyskonta weksli.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 23.09.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 03.10.2005r.), o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w związku z rozpoznaniem momentu uzyskania przychodu z tytu ...

Generowanie strony w 35 ms