Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: znak opłaty skarbowej

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT opłaty otrzymywane przez Gminę z tytułu opłaty skarbowej oraz sprzedaż przez Gminę znaków opłaty skarbowej i weksli ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2005r. (data wpływu do Urzędu - 28 lipca 2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidua ...

czy prowizja od sprzedanych znaków skarbowych , którą Urząd Gminy otrzymuje z PKO BP jest zwolniona od podatku od towarów i usług ?

P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst Dz.U.Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym dnia 04.10.2005r. ( data wpływu) przez Urząd Gminy wnioskiem w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego stanowisko wnioskoda ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług sprzedaż znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 27.10.2005 r. (data wpływu do US 7.11.2005 r.), uzupełnioneg ...

Czy sprzedaż znaków opłaty skarbowej i sądowej przez kancelarię na rzecz swoich klientów jest zwolniona z podatku od towarów i usług

POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 24.10.2006r. (pismo złożono osobiście w Urzędzie Skarbowym w Tczewie w dniu 26.10.2006r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakr ...

Czy składając zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych /PIT-38/ można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów: - koszty związane z przyznaniem i prolongatą (prowizją) kredytu „Kredyt Hossa”, - odsetki od kredytu „Kredyt Hossa”, - wydatki na nabycie znaków opłaty skarbowej.

Działając na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.11.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.11.2006 r.) w sprawie ud ...

Czy zawarta przez Wnioskodawcę umowa o sprzedaż detaliczną znaków opłaty sadowej jest równoznaczna z umową o dystrybucję i sprzedaż znaków opłaty sądowej, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799), a tym samym czy może wystawić na tę okoliczność fakturę VAT, stosując zwolnienie od podatku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 184 ms