Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: upomnienie

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT odsetki od zaległości podatkowych oraz odsetki ustawowe oraz zwrot kosztów upomnień, otrzymywane przez Gminę?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2005r. (data wpływu do Urzędu - 28 lipca 2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidua ...

Interpretacja w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów upomnienia dotyczącego wezwania do uregulowania zaległości w płatnościach podatków, składek ZUS, opłat dozoru technicznego itp. zaległości publicznoprawnych

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku XXX Sp. z o.o. w likwidacji z października 2005r. żądającego udzielenia pisemnej interpretacji zastosowania prawa podatkowego w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów upomnienia dotyczącego wezwania do uregulowania ...


Czy umorzenie najemcom lokali mieszkalnych (osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej), na podstawie uchwały Rady Miejskiej, wierzytelności piniężne przysługujące wynajmującemu (czynsz, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu, opłaty za media, odsetki naliczone za nieterminowe wpłaty oraz koszty sądowe i koszty upomnień) stanowią dla nich przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 11 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2006 roku (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) uznaje za nieprawidłowe stan ...

Czy koszty upomnienia związane z niewykonaniem zobowiązań wobec US i ZUS stanowią koszty uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 25 ms