Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nowelizacja

W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług wchodzącą w życie 22 sierpnia 2005 r. i nowym brzmieniem art. 86 ust. 3 - 5 tejże ustawy Firma ma następującą wątpliwość: Czy od paliwa zakupionego do eksploatowanego samochodu marki "LUBLIN" zarejestrowanego jako pojazd osobowy przystosowany do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą (jeśli badania techniczne nie spełnią warunków, warunków których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy) nie będzie można odliczać podatku VAT, pomimo iż przed nowelizacją ustawy można było ten podatek odliczać?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.07.2005r. (data wpływu 11.07.2005r.) uzupełnionego dnia 04.08.2005r. (data wpływu 05.08.2005) firmy: W. P. K. Sp. z o.o. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim udzielając pisemnej interpretacji ...

Spółka prosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy do ustalenia indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla nieruchomości będących przedmiotem wkładu niepieniężnego do Spółki mają zastosowanie przepisy art. 16j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006r., czy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007r.?

W dniu 15.03.2007r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka w dniu 20 grudnia 2006r. na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dokonała podwyższenia kapitału zakładowego. Podwyższony kapitał został pokryty wkładem niepie ...

Czy ustalenie przez Spółkę, zawiązaną 12.06.2006 r., która w dniu 25.09.2006 r. rozpoczęła działalność, przyjmując rok podatkowy zgodny z kalendarzowym, wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w wyniku aportu przedsiębiorstwa, w wyniku czego nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale przez inną spółkę z o.o., powinno zostać dokonane w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu przed nowelizacją dokonaną z dniem 1 stycznia 2007 r.?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Czy uzyskany przychód ze sprzedaży własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdy całość uzyskanych pieniędzy ze sprzedaży natychmiast przeznaczy się na zakup mieszkania w innym mieście ?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstaw ...

W związku z wprowadzeniem z dniem 01.01.2007r. zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i dodaniem art. 15a gdzie jest mowa o kursie faktycznie zastosowanym do wyceny przychodu w walucie obcej w dniu jej otrzymania bądź rozchodu waluty w związku z zapłatą lub inną formą wpływu środków lub wartości pieniężnych, czy kurs faktycznie zastosowany do w/w wycen wpływu i rozchodu walut z rachunku dewizowego to kurs kupna oraz sprzedaży banku, w którym prowadzony jest rachunek walutowy, czy też zastosowanie ma kurs średni NBP z daty wpływu bądź rozchodu waluty ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art.216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatkach dochodowych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje zanieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dn ...

Czy po przeniesieniu kredytu na cele mieszkaniowe do innego banku będę mógł dalej korzystać z odliczenia odsetek od kredytu, jakie zapisy powinny znaleźć się w umowie z nowym bankiem, aby można było odliczać odsetki?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8,poz.60 z późn. zm.) w wyniku rozpatrzenia wniosku złożonego w dniu 09.02.2007r. (uzupełnionego pismem z dnia 16.03.2007r.) przez Pana x o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dalszego korzystania z prawa ...

1. Czy na gruncie przepisów ustawy o pdop, Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od dekoderów, które udostępnia abonentom na czas trwania umowy abonamentowej? 2. Czy wskutek nowelizacji z dniem 1 stycznia 2009 r. przepisu art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. c ustawy o pdop Spółka nadal będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od dekoderów udostępnianych abonentom na czas trwania umowy abonamentowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

prawo do odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu refinansowego zaciągniętego m.in. na spłatę kredytu mieszkaniowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

W sprawie będącej przedmiotem zapytania wyjaśniono, że preparat zawierający olej z wątroby rekina tasmańskiego o kodzie PKWiU z 2008 r. 10.41.12.0 jest opodatkowany stawką podatku VAT w wysokości 5%, zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy VAT oraz Załącznikiem nr 10 do ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu M ...

Sprzedaż produktów o nazwie kapsułki żelowe z astaksantyną 4 mg oraz miękkie kapsułki żelowe z lecytyną 500 mg, które są dystrybuowane jako suplementy diety, dla których Wnioskodawca wskazał PKWiU 10.89.19.0 opodatkowana jest 8% stawką podatku – na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy, w związku z poz. 48 załącznika nr 3 do ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 40 ms