Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zapłata

Obniżenie podatku należnego

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.01.2003 r., złożone w Urzędzie Skarbowym w Starachowicach w dniu 17.02.2003 r., działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) tutejszy Urząd informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz ...

Kiedy powstaje przychód dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (przy prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów) od wpłacanych zaliczek, rat przez przyszłych nabywców?

Pismem z dnia 19.12.2003 r. zwrócił się pan z żądaniem o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącym następującej sprawy: Firma „G.”, której jest pan właścicielem zajmuje się budową i sprzedażą mieszkań w budynkach wielorodzinnych oraz lokali użytkowych znajdujących się na parterze budynków mieszkalnych. W związku z przedmiotem prowadzonej działalnoś ...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia w kraju usług ochrony mienia?

Zasady opodatkowania i stawki podatku od towarów i usług określają przepisy ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993r. Nr 11, poz. 50 ze zmianami) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy tj. m.in. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r, w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcy ...

Czy otrzymanie przedpłaty podlegającej opodatkowaniu należy dokumentować specjalną fakturą VAT? Czy zapowiadana zmiana stawek VAT na 2004 r. i unijne przepisy dotyczące przedpłat są odmienne, ponieważ wydanie towaru nastąpi w 2004 r. zachodzi obawa prawidłowego rozliczenia? Czy faktura taka daje podatnikowi, który dokonał przedpłaty prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach ogólnie obowiązujących?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 28.11.2003 r. (znak:ZF-778/2003), informuje jak niżej: Zgodnie z art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), jeżeli przed wydanie ...

Do spółki zgłaszają się klienci, którzy przewidując zmianę stawek vat - w związku z wejściem w życie nowych przepisów - oferują zapłatę całości aktualnej ceny towaru godząc się na odbiór towaru w późniejszym terminie już po zmianie stawek. Czy po zapłacie zaliczkowej 100% ceny towaru Spółka będzie zobowiązana do wystawienia faktury wg stawek obowiązujących w dniu wydania towaru, czy wg stawek obowiązujących w dniu zapłaty.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Z pisma wynika, że klienci Spółki, którzy przewidując zmianę stawek VAT - w związku z wejściem w życie nowych przepisów - ofe ...

Obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania wpłaty na rzecz przyszłych usług prawniczych

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18.08.2003 r. uprzejmie informuje: Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, ze zm.) jeż ...

Czy rozliczenie płatności za fakturę dokumentującą zakup usług budowlano montażowych na zasadzie wzajemnych potrąceń zobowiązań wynikających z sytuacji, w której część płatności jest przekazana na rachunek bankowy usługodawcy a pozostała część zostaje potrącona z roszczeniem o wpłatę kaucji gwarancyjnej, pozwala na zastosowanie przepisu art. 21 ust. 2 i ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług?

Z przedstawionego przez podatnika w przedmiotowym piśmie stanu faktycznego wynika, że spółka z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w branży budowlanej nabywa usługi budowlano montażowe. Spółka żąda od wykonawców usług przedstawienia różnego typu zabezpieczeń gwarantujących dobre wykonanie tych usług. Jednym z typów takich zabezpieczeń są kaucje gwarancyjne. Tytułem kaucji gwarancyjnej wyk ...

Czy ( w związku ze zmianą przepisu art. 12 ust 3 a ustawy p.d.o.p. ) Spółka powinna zaliczać do kosztów uzyskania przychodów koszty nabywanej w celu dalszej odprzedaży energii, usług przesyłowych, rezerw mocy, tj. wszelkich świadczeń, rozumianych jako dostawa energii, na takich samych zasadach, jak w latach poprzedzających rok 2004, tj. z chwilą poniesienia, czyli w momencie, gdy Spółka otrzymała świadczenie i ma obowiązek zapłaty należności, wynikający z otrzymanej faktury lub umowy?

Z zaprezentowanego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że Spółka świadczy usługi w zakresie elektoenergetyki. Utrzymuje ciągłość zasilania sieci trakcyjnej i urządzeń elektoenergetyki nietrakcyjnej. Jej zadaniem jest zakup na rynku zewnętrznym, dystrybucja i obrót energią elektryczną oraz jej sprzedaż odbiorcom , w związku z czym wystawia faktury z tytułu sprzedaży energii. Dla sprzedaży energi ...

Podatnik zwrócił się do Urzędu Skarbowego z zapytaniem czy nie zapłacenie przez kontrahenta zagranicznego za wykonane usługi przerobu uszlachetniającego spowoduje obowiązek naliczenia podatku należnego w wysokości 22%.

Odzieżowa Spółdzielnia Pracy jest eksporterem usług polegających na przerobie uszlachetniającym. Spółdzielnia sprowadza bezpośrednio na polski obszar celny towary objęte procedurą uszlachetnienia czynnego, sama dokonuje przerobu i wywozi towary zgodnie z przepisami celnymi. Ocena prawna stanu faktycznego Za eksport usług w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od tow ...

Czy w przypadku stosowania uproszczonej procedury celnej w imporcie towarów, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 kodeksu celnego można odliczyć podatek naliczony w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano wpisu do rejestru, a zapłata tego podatku została dokonana w miesiącu następnym, ale przed złożeniem deklaracji za miesiąc, w którym nastąpił wpis do rejestru?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pisemne zapytanie podatnika zawarte w piśmie z dnia 24.02.2004 r. (z datą wpływu do tut. organu podatkowego 26.02.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie po ...

Generowanie strony w 8 ms