Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dojazdy

W jaki sposób oblicza się koszty uzyskania przychodu z tytułu stosunku pracy w dwóch zakładach pracy położonych poza miejscem zamieszkania.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście działając na podstawie art. 14a§1-5 oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia o interpretację przepisów prawa podatkowego, po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz stanowiska strony w sprawie, zaprezentowanego w w/w ...

dotyczy zwolnienia z opodatkowania zwrotu kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do ośrodków specjalnych do wysokości kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 9, art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1, art. 11, art. 21 ust. 1 pkt 40, art. 42a oraz 45 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), art. 16 ust. 7, art. 17 ust. 2, 3a, art. 71b ustaw ...

czy zasadne jest obciążanie podatkiem dochodowym poniesionych przez podatnika kosztów używania prywatnego samochodu poza Białymstokiem, przy realizacji zlecenia na umowę o dzieło ?

Stan faktyczny Z pism podatnika wynika, że jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zawiera każdorazowo z ... umowy o dzieło do zgłoszonych zleceń, w których ujęte są koszty zleceń i koszty dojazdu. Podatnik zaznacza, iż w przedmiotowych umowach o dzieło występuje jako rzeczoznawca. W czasie realizacji zleceń tylko poza miastem Białystok /w terenie/ według wskazań zleceniodawcy ...

Czy zwrot kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego do szkoły, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Stan faktyczny podany we wniosku. Wg stanu faktycznego podanego we wniosku, podatnika dziesięcioletnia, niepełnosprawna córka jest codziennie dowożona własnym transportem do szkoły dla głuchoniemych. Z tego tytułu podatnik otrzymał za pośrednictwem Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty zwrot kosztów dojazdu. Dzielnicowe Biuro wystawiło podatnikowi PIT-8C, gdzie wyszczególniono przedmiotowy zwrot, j ...

- dotyczy opodatkowania zwrotu kosztów dojazdu do pracy osobie zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Płatnika - Pani (...) zam. w (...) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania zwrotu kosztów dojazdu do pracy osobie ...

Czy szkoła od wypłaconych rodzicom świadczeń stanowiących zwrot kosztów transportu dziecka samochodem prywatnym rodziców jest zobowiązana potrącać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy ?

P O S TA N O W I E N I E Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.10.2005r.-data nadania w placówce pocztowej ( wpływ do tut. Organu podatkowego w dniu 20.10.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ...

Czy podatnik, posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu uszkodzenia narządu ruchu i będący właścicielem samochodu osobowego : 1/może odliczyć w zeznaniu podatkowym za rok 2005 jako wydatki rehabilitacyjne rachunki na zakup części i naprawę samochodu oraz koszty z tytułu przeglądu technicznego, 2/może odliczyć zakup nowego auta jako wydatku rehabilitacyjnego, Czy wydatki na opłacenie przewodnika osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, zaliczonych do I grupy inwalidztwa muszą być udokumentowane rachunkami ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 16.12.2005r. /data wpływu do tut. organu podatkowego 27.12.2005r./ w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu z ...

Podatnik w ramach prywatnej praktyki lekarskiej pełni dyżury lekarskie w szpitalu odległym od miejsca zamieszkania o 25 km, dokąd dojeżdża własnym samochodem. Dyżury trwają 18 godzin. Czy może diety z tytułu podróży służbowych, jakie wykonuje w celu pełnienia tych dyżurów zaliczyć w koszty działalności?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9.09.2005 r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Ska ...

czy wydatki z tytułu dowozu niepełnosprawnej żony /zaliczonej do II grupy inwalidzkiej/ pozostajacej na utrzymaniu podatnika, samochodem osobowym stanowiącym własność podatnika na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej i w jakiej wysokości?

Stan faktyczny Z pisma podatnika wynika, że w 2005 roku poniósł on wydatki z tytułu dowozu żony na rehabilitację; żona dojeżdżała samochodem stanowiącym własność podatnika. Żona podatnika jest osobą niepełnosprawną, ma II grupę inwalidzką w stopniu umiarkowanym. Podatnik wskazuje, że żona w czasie kiedy dojeżdżała na rehabilitację, była na jego utrzymaniu; do sierpnia żona nie miała żadnych dochod ...

Czy podatnik może złożyć wspólne zeznanie podatkowe wraz z małżonkiem oraz odliczyć odrębnie od dochodów swoich i odrębnie od dochodów współmałżonka wydatki z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z dojazdem na niezbędne zabiegi leczniczo rehabilitacyjne?Czy wnioskodawca może odliczyć w zeznaniu podatkowym za rok 2005 wydatki rehabilitacyjne poniesione na zakup lekarstw przed uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.)Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 20.12.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie po ...

Generowanie strony w 77 ms