Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wybudowanie

Czy w przedstawionej w piśmie sytuacji przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości objęty jest 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście działając na podstawie art. 14a§1-5 oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia o interpretację przepisów prawa podatkowego, po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz stanowiska strony w sprawie, zaprezentowanego w w/w ...

W ramach działalności wybudowano budynek handlowy z przeznaczeniem na działalność handlową. Na budowę większej części budynku podatnik posiada udokumentowane fakturami wydatki na materiały i robociznę, jednakże jest również własny wkład niczym nieudokumentowany, ponieważ przy budowie pomagali rodzice i rodzeństwo. Czy można ten budynek wycenić przez upoważnionego rzeczoznawcę i taką jego wartość przenieść na środki trwałe? Czy też wartość tego budynku przyjąć na środki trwałe w wysokości wydatków udokumentowanych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), oraz art. 22g ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu pana wniosku z dnia 16.08.2006 r. (data wpływu do urzędu 18.08.2006 r.) ...

W 2002 r. zakupiono działkę budowlaną, na której wybudowano budynek mieszkalny (oddany do użytku w 2005 r.). W którym roku można sprzedać ten budynek, żeby uniknąć zapłaty 10%-towego podatku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy w przypadku nieodpłatnego przekazania pracownikom budynków, ale w związku z zawarciem umowy przyrzeczonej, Spółka będzie miała możliwość amortyzowania wartości nieruchomości?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy zaistnieje podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zbycia nieruchomości gruntowej nabytej w 2001r., na której wybudowano dom jednorodzinny w 2006r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego ( Dz . U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...


Czy przychód uzyskany ze sprzedaży powyższych praw podlegał w całości opodatkowaniu? Czy też można uznać, że opodatkowaniu podlegała wyłącznie ta część uzyskanej ceny ze sprzedaży powyższych praw, która odpowiadała wartości budynków? Czy też wreszcie można było uznać, że przychód uzyskany zarówno ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, jak i prawa własności budynku w ogóle nie podlegał opodatkowaniu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Mokotów postanawia Pani stanowisko, w sprawie istnienia z obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i niektórych praw majątkowyc ...

Czy w zeznaniu podatkowym za 2007r. wnioskodawca prawidłowo wpisał całą kwotę ulgi budowlanej, która nie znalazła pokrycia w podatku dochodowym za lata ubiegłe czy powinien ująć tylko połowę tej sumy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego ( Dz . U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Sprzedaż działek z wybudowanym budynkiem - zastosowanie przepisów ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministr ...

opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz „niezakończonej” budowy budynku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 32 ms