Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zawieszenie poboru

Pytanie Podatnika dotyczy określenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług zarówno przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu, jak i dostawie krajowej paliw silnikowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) w związku z art. 239, art. 14a § 4, art. 14b § 5 pkt 1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), art. 29 ust.1 i ust.20, art.31 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Podatnika z dnia 21.04.2005r. na posta ...

Ustalenie ilości gazu płynnego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (ważenie autocystern)

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 219 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 10.04.2006 r. (data wpływu do Urzędu Celnego w Radomiu 10.04.2006 r.), uzupełnionego 08.05.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowani ...

Czy w sytuacji, gdy zostają stwierdzone ubytki importowanego gazu płynnego wprowadzanego do składu podatkowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, urząd celny przy określaniu należnej od ubytków akcyzy (zwalnianiu zabezpieczenia akcyzowego) powinien uwzględniać dopuszczalne ubytki z tytułu transporu, które stosownie do postanowień ustawy o podatku akcyzowym, podlegają zwolnieniu od podatku akcyzowego?Czy dopuszczalne ubytki z tytułu transporu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych mają zastosowanie do importowanego gazu objętego procedurą zawieszenia poboru akcyzy?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem XXXX złożonym w piśmie z dnia 15.05.2006r. (data wpływu do Urzędu – 22.05.2006r.), uzupełnionym pismem z dnia 05.06.2006r. (data wpływu do Urzędu – 14.06.2006) postanawiam udzielając interpretacji co do zakresu i ...

Czy dla przemieszczania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych między składem podatkowym na terytorium kraju a uprawnionym nabywcą, ma zastosowanie procedura zawieszenia poboru akcyzy określona w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4, w związku z art. 14a § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm./, w odpowiedzi na Państwa wniosek z dn. 24.08.2006 r. (data wpływu 25.08.2006r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym /Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm./ Nac ...

wewnątrzwspólnotowa dostawa wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 12 ms