Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: postępowanie kontrolne

Pytanie Podatnika dotyczy zakresu i sposobu zastoswania prawa podatkowego w odniesieniu do korygowania deklaracji podatkowych VAT-7 po przeprowadzeniu przez organ podatkowy postępowania kontrolnego i postępowania podatkowego oraz wydaniu decyzji wymiarowych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim postanawia uznać stanowisko Podatnika w sprawie korekty deklaracji VAT-7 po wydaniu przez organ podatkowy decyzji wymiarowej, zawarte w złożonym w dniu 11.10.2005 roku wniosku za nieprawidło ...

Dotyczy skorygowania deklaracji dla podatku od towarów i usług po zakończeniu kontroli podatkowej i postępowania podatkowego.

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów art. 81b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w zakresie uprawnienia do ...

1. Czy podpisanie umowy cesji jest wystarczającym dla Spółki zabezpieczeniem?2. Czy wystarczające jest udokumentowanie sprzedaży i pracy maszyn w okresie trwania umów leasingowych, ponieważ maszyny użytkowane w ramach umowy leasingu były ściśle powiązane ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób prawnych?3. Czy podpisanie umowy cesji tzw. umowy przelewu praw i obowiązków z leasingodawcą zabezpieczy Spółkę przed negatywnymi skutkami podatkowymi z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych?4. Czy Spółka może wypowiedzieć umowę leasingu operacyjnego przed terminem określonym w art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych unikając negatywnych skutków podatkowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych?5. Czy Spółka może zerwać umowę leasingu operacyjnego przed terminem określonym w art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych unikając negatywnych skutków podatkowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych?6. Czy koszty cesji, wypowiedzenia lub zerwania umów leasingowych będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Z chwilą wszczęcia kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego kończy się możliwość stosowania przepisów regulujących czynności sprawdzające i należy stosować przepisy działu VI lub IV Ordynacji podatkowej. Art. 274b O.p. jest przepisem mającym zastosowanie wyłącznie na etapie czynności sprawdzających. W żadnym z przepisów działu IV (postępowanie podatkowe) i działu VI (kontrola podatkowa) nie ma odesłania do art. 274b. W konsekwencji uprawnienia do złożenia środka zaskarżenia w postaci zażalenia wynikać powinny z przepisów właściwych dla danego trybu postępowania.

Przedmiotem skargi kasacyjnej jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 1 grudnia 2005 r., sygn. akt I SA/Bk 313/05, mocy którego uchylono postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 6 września 2005 r. Nr ... w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia na postanowienie Naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku w przedmiocie przedłużenia termin ...


Wnioskodawcy przysługuje prawo wynikające z orzeczenia ETS z 22 grudnia 2008r. dotyczące złożenia korekty deklaracji VAT-7 i zwrotu nadpłaty podatku VAT od zakupionego w grudniu 2005r. paliwa, zatem podatek VAT wykazany w poz. 47 deklaracji VAT-7 za m-c 12/2005r. powinien zostać pomniejszony o kwotę wynikającą z decyzji i powiększony o kwotę wynikającą z tytułu zakupu paliwa.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

1. Czy opłata partycypacyjna na podstawie przedstawionej umowy stanowi koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy sprzedaż sieci za cenę ustaloną w umowie, jednak mniejszą niż 1% kosztów jej wytworzenia - na rzecz podmiotu niepowiązanego ze sprzedającą Spółką wywołuje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych od wartości określonej w umowie, czy od wartości rynkowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 330 ms