Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: PHARE

Czy środki z bezzwrotnej pomocy wypłacane przez spółkę z o.o. (będącą podwykonawcą programu) osobom fizycznym realizującym – na podstawie umów o pracę i umów o dzieło – cel programu finansowanego ze środków pomocowych Unii Europejskiej są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art. 14 § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki A o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z ...

Czy uzyskane przez podatnika dochody z tytułu wykonania umowy w części pochodzącej z bezzwrotnej pomocy zagranicznej są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Pana ... na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 20 września 2005r. Nr PF/415-112KN/II/05 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznając, że ...

Pytanie Powiatu dotyczy możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT w zawiązku z wykoaniem projektu nie dotyczącego sprzedaży opodatkowanej, realizowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej PHARE 2003 - zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 27.04.2004 r.

Działając na podstawie art. 14a §1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), § 23 - 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 97 poz. 970 ze zm.) w odpowiedzi na pisemny wniosek Powiatu z dnia 03.11.2005r. i złożony do tut. organu p ...

Czy wynagrodzenia wypłacone osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, które bezpośrednio realizują cel programu korzystają ze zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego od osób fizycznych?

P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 16 § 1 oraz art. 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07-11-2005r. (wpływ do urzędu 14-11-2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga p ...

Pytanie podatnika brzmiało: 1. czy przedstawiony załącznik 1 i załącznik 2 stanowią podstawę do uznania, że dochody "P" w części finansowanej ze środków Programu Phare będą korzystały ze zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego od osób prawnych? 2. czy wydatki i koszty Spółki należy dzielić proporcjonalnie 90 % jako finansowane ze środków Phare i 10 % jako finansowane ze środków krajowych, i wydzielić w ewidencji finansowo - księgowej odrębne rozliczenie wydatków w EURO i PLN?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), oraz art. 13 § 2 pkt 4 i art. 16 tej ustawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu odwołania z dnia 10.01.2006r. Spółki z o.o. "P", reprezentowanej przez radcę prawnego (...), wniesionego od decyzji Dyrektor ...

Czy otrzymana dotacja na sfinansowanie zakupionych usług związanych z realizacją projektu pn. "Badanie rynków oraz przygotowywanie strategii eksportowej połączone z kojarzeniem partnerów" podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.10.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wni ...

Czy dochody w części finansowanej ze środków Programu Phare będą korzystały ze zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.216 §1 oraz art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz w związku z §1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2005r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb ska ...

Czy w związku z poniesieniem wydatku na usługę biznesplanu niezbędnego do uzyskania dotacji z funduszu PHARE, przysługuje prawo do obniżenia wysokości podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z otrzymanej faktury?

Po s t a n o w i e n i e Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, zawartego w piśmie z dnia 07.07.2005 r. d ...

Czy wynagrodzenie personelu merytorycznego realizującego cele bezpośrednie programu: kierownika projektu, kierownika agencji zatrudnienia pośrednika pracy, psychologa, doradcy zawodowego, specjalisty do spraw rozwoju zawodowego, specjalisty do spraw rehabilitacji zawodowej, szkoleniowców/trenerów, specjalisty do spraw promocji i informacji, asystenta osób niepełnosprawnych, tłumacza migowego jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych w części, jaka pochodzi ze środków Funduszu PHARE ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 06.04.2006r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek o udziele ...

dotyczy zwolnienia z opodatkowania wynagrodzeń finansowanych ze środków PHARE

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać, że stanowisko przedstawione we wniosku, w części dotyczą ...

Generowanie strony w 5 ms