Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zmiana przeznaczenia


W jakim momencie (czy w trakcie budowy, czy po jej zakończeniu) powstaje obowiązek podatkowy towarzystwa budownictwa społecznego wydatkującego część dochodu na inne cele niż określone w art. 17 ust. 1 pkt 4j ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. na budowę garaży i miejsc parkingowych dla osób wynajmujących mieszkania od towarzystwa.

Z przedstawionego w zapytaniu Jednostki stanu faktycznego wynika, iż towarzystwo budownictwa społecznego, którego podstawowym celem jest budowa mieszkań na wynajem oświadczyło, iż przeznacza cześć dochodów na budowę garaży i miejsc parkingowych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 4j ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) dochody towar ...

Czy podatnik miałby obowiązek zwrócić odliczony podatek VAT, gdyby samochód ciężarowy z homologacją został przerobiony na osobowy?

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.10.2003 r. (data wpływu do urzędu 20.10.2003 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 –2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. ...

Podatnik prowadził działalność gospodarczą polegającą na budowie domów mieszkalnych na sprzedaż. Wybudowanego budynku nie może sprzedać. W związku z tym chce go przekazać na własne potrzeby. Budowa budynku została rozpoczęta się w 2001 roku. Pytanie: Czy przekazując budynek na własne potrzeby mieszkaniowe ma prawo do „dużej ulgi budowlanej”?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 28.04.2004 roku informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ...

Czy przysługuje odliczenie podatku naliczonego od zakupu samochodu ciężarowego zarejestrowanego jako samochód ciężarowy, który następnie został przerejestrowany w wydziale komunikacji jako samochód osobowy? Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa do tego samochodu?

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.03.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje: Stosownie do przepisu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), podatnik ma prawo do o ...

Obecnie chcę dokonać zmiany typu pojazdu z samochodu ciężarowego na samochód osobowy. Pozostanie on nadal środkiem trwałym w działalności gospodarczej. Czy w takiej sytuacji w momencie przerejestrowania pojazdu będę zmuszony naliczyć i zapłacić podatek VAT?

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.06.2004r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje: Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług został określony m.in. w art. 5-8 ustawy z dnia 11 marca ...

Podatnik zapytuje czy zmiana samochodu ciężarowego na osobowy spowoduje, że będzie on obowiązany dokonać korekty podatku. Z tytułu nabycia tego samochodu Podatnik obniżył bowiem podatek należny o naliczony.W przypadku gdyby taka korekta była wymagana, Podatnik zapytuje w jakiej wysokości należy zwrócić podatek tj. czy w wysokości ustalonej w momencie nabycia pojazdu czy też w wysokości ustalonej od wartości rynkowej pojazdu w momencie jego przekwalifikowania.

Stan faktyczny Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie międzynarodowego przewozu osób. Przewozu osób dokonuje (m.in.) samochodami posiadającymi homologację na samochody ciężarowe. Z uwagi na zwiększenie ilości miejsc pasażerskich w samochodzie, Podatnik zamierza po przeprowadzeniu stosownych badań w stacji diagnostycznej zrezygnować z homologacji i dokonać zmiany w dowodzie rejestracy ...

Podatnik w roku 2000 zakupił samochód ciężarowy i odliczył podatek VAT z tytułu tego zakupu. Samochód wykorzystywany był w prowadzonej działalności gospodarczej. Czy dokonując obecnie zmiany przeznaczenia samochodu i rejestrując go jako samochód osobowy zobowiązany jest do korekty podatku naliczonego ?

W związku z pismem z dnia 21 czerwca 2004 r., informuje się uprzejmie, że: Analizując opisany przez Podatnika stan faktyczny należy stwierdzić, iż w roku 2000 r. Podatnik nabył samochód, który zgodnie z obowiązującymi przepisami był samochodem ciężarowym, a w takiej sytuacji przysługiwało Podatnikowi prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z tym zakupem. Przepis art. 25 u ...

1. Podleganie przepisom ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) wkładów budowlanych i mieszkaniowych, wniesionych po 30 kwietnia 2004 r. - dotyczących ustanowionego przed dniem 1 maja 2004 r. lokatorskiego lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. Zdaniem podatnika zgodnie z zasadą "nie działania prawa wstecz" takie wkłady wniesione po dniu wejścia w życie ustawy z 11 marca 2004 r., lecz odnoszące się do ustanowionych przed tym dniem spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych nie podlegają nowej ustawie. 2. Zmiany przeznaczenia części korytarzy, innych pomieszczeń wspólnych - w co najmniej 5 letnich budynkach mieszkalnych - na mieszkalną, skutkujące zwiększeniem powierzchni mieszkalnej za wniesieniem odpowiednich wkładów. Czynność ta zdaniem podatnika podlegać ma zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), 3. Premii termomodernizacyjnej - ustawa z 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121 ze zm.) - czy jest zaliczana do podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług odrębnych dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze. Podatnik sądzi, iż premia termomodernizacyjna nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu tym podatkiem podlega m. in. odpłatna dostawa towarów, przez którą - zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 pkt 5 – należy rozumieć także ustanowienie lokatorskiego lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu. Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i ...


Generowanie strony w 4 ms