Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: projekt pomocowy

Czy środki z bezzwrotnej pomocy wypłacane przez spółkę z o.o. (będącą podwykonawcą programu) osobom fizycznym realizującym – na podstawie umów o pracę i umów o dzieło – cel programu finansowanego ze środków pomocowych Unii Europejskiej są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art. 14 § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki A o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z ...


Czy wynagrodzenia wypłacane ze środków uzyskanych w ramach programu unijnego SPOT korzsytają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 updof?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zawarła, działając w konsorcjum, umowę z Miastem K. o świadczenie usług konsultingowych na kontrakcie, który jest w 75% finansowany z bezzwrotnej pomocy funduszu SPOT. Środki finansowe na ten projekt są przyznawane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Sektorowy Program Operacyjny-Transport. W ramach programu na który jest pr ...

Czy wynagrodzenia wypłacane z tytułu realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego korzystają ze zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 46 updof?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na program. W związku z tym w dniu 03.10.2005r. została podpisana umowa z Agencją X, która jest instytucją pośredniczącą w rozdzielaniu środków finansowych do realizacji projektu zgodnie z wnioskiem. zgodnie z tą umową Spółka otworzyła odrębny rachunek bankowy na który będą ...

Czy wynagrodzenia wypłacane z projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego kozrsytają ze zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 46 updof?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Uczelnia, działając w konsorcjum, uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt szkoleniowy. W związku z tym w dniu 21.11.2005r. została podpisana umowa z Agencją X, która jest instytucją pośredniczącą w rozdzielaniu środków finansowych do realizacji projektu zgodnie z wnioskiem. Przedmiotowemu projektowi są dedyko ...

Czy wydatki poniesione na przygotowanie wniosku i projektu w związku z ubieganiem się o dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowią koszt uzyskania przychodu w przypadku odrzucenia tego wniosku?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 z późn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.06.2005r. (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 20.06.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: zaliczenia do kosztów ...

Czy istnieje możliwości odzyskania uiszczonego w ramach realizacji zadań podatku od towarów i usług przez Urząd Gminy jak i Gminę ?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 , art. 217 oraz art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa tekst jednolity / Dz.U Nr. 8 poz. 60 z 2005 r. / Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 19 grudnia 2005 r./ wpływ 21.12.2005 r. / uzupełnionego dnia 5 stycznia 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do z ...

Czy wynagrodzenia wypłacane przez wnioskodawcę z tytułu umów zlecenia, o dzieło lub stosunku pracy osobom zaangażowanym przy realizacji projektu w części sfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego?

P O S T A N O W I E N I E Działając na zasadzie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn. zm./, art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176 z późn. zm./, w związku z wnioskiem z dnia 08.12.2005r. w zakresie zwolnienia przychodu otrzymanego ...

Czy dochody wypłacane osobom fizycznym na podstawie umów o pracę bądź umów cywilnoprawnych są wolne od podatku dochodowego w części finansowanej ze wspólnotowego Europejskiego Funduszu społecznego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym nie będą wykazywane w deklaracjach PIT-4 i w informacjach PIT-11/8B. Czy w związku z powyższym pozostała część wynagrodzenia powinna być opodatkowana na zasadach ogólnych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki "X" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony st ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym przysługuje zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza, iż stanowisko zawarte we wniosku z dnia 08.02.2006 r. jest nieprawidłowe. Wnioskiem z dnia 08.02.2006 r. zwrócili się Państwo z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania p ...

Generowanie strony w 42 ms