Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: członkowie rodzin

Czy wypłacane przez spółke z o.o. na rzecz pracowników, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin świadczeń w postaci uprawnień do ulgowych przejazdów środkami transportu kolejowego są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 84 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia … na postanowienie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 26 sierpnia 2005r. Nr DM/P/415-0026/05/EC dotyczące interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego: uznając, że zażalenie nie zasługuj ...


Czy przekazując synowi na podstawie umowy użyczenia środki trwałe pozostałe po prowadzonej wcześniej działalności gospodarczej podatniczka będzie mogła skorzystać z postanowień art. 16 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Działając na podstawie art. 14a § 1, § 2, § 3, § 4, art. 14b § 1 i § 2 oraz art. 111 § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 10 ust. 1 pkt 5, art. 11 ust. 1 i art. 16 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w odpowiedzi na pisemny wniosek pod ...

Czy od mieszkania bezpłatnie udostępnionego najbliższym członkom rodziny (siostrze) ustala się wartość czynszową i czy odprowadza się podatek dochodowy?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 i art.14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 05 grudnia 2005 roku, który wpłynął do tutejszego organu podatkowego w dniu 15 grudnia 2005 roku i uzupełnionego pismem z dnia 02 stycznia 2006 roku, w sprawie ...

Czy wynagrodzenie wypłacone pełnoletniej córce będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.216 § 1 oraz art.14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18-01-2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2 ...

Czy można uznać, że wycieczka jest świadczeniem rzeczowym w związku, z czym koszt wycieczki pracownika oraz dopłata za członka jego rodziny z ZFSS byłaby zwolniona z opodatkowania do kwoty 380zł, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67, i czy koszt wycieczki emeryta zwolniony byłby z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 2.280zł?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko płatnika przedstawione we wniosku z dnia 23.05.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego ...

Pytanie dotyczy uznania wydatków poniesionych na zorganizowanie imprez integracyjnych dla pracowników z udziałem ich rodzin za koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi stosownie do swojej właściwości na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych ...


Czy będzie kosztem uzyskania przychodów podatek od nieruchomości, w sytuacji gdy nieruchomość wykorzystywana jest przez wnioskodawcę na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli fakt ten został zgłoszony do Urzędu Miasta ......., a w umowach użyczenia będzie klauzula, że podatek od nieruchomości w części przypadającej na działalność gospodarczą odprowadzać będzie biorący w używanie nieruchomość ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.06.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie uznania za koszty uzyskania przychodów ze źródła jak ...

Czy koszt pakietu rodzinnego usług medycznych świadczonych na rzecz członków rodziny pracownika ponoszony przez Spółkę stanowi przychód ze stosunku pracy tego pracownika?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki "X" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony s ...

Generowanie strony w 22 ms