Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: stawka indywidualna

Podatnik zwrócił się z prośbą o wydanie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania dla potrzeb amortyzacji stawki indywidualnej i dokonania amortyzacji budynku w okresie nie krótszym niż 36 miesiecy. Zdaniem podatnika, do amortyzacji nabytego budynek mieszkalnego z przeznaczeniem na krótkotrwałe zakwaterowanie może zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną i dokonać amortyzacji w okresie nie krótszym niż 36 miesięcy.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 12.07.2005r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego w Słupsku 18.07.2005r.) uzupełnionego pismem z dnia 23.08.2005r. (data wpływu 25.08.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa poda ...

Czy po zmodernizowaniu używanego środka trwałego pierwotnie ustalona indywidualna stawka amortyzacji (33,33%) ulegnie zmianie , jeżeli kwota ulepszenia powyższego środka trwałego przekroczy 3.500zł a wartość początkowa przekroczy 50.000zł ?.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 22.06.2005r. Znak: 1425/033/415/12/2005/MB postanawiające uznać za nieprawidłowe stanowisko Pana....... w sprawie pis ...

Dotyczy mozliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji w sytuacji kiedy doszło do ulepszenia środków trwałych w rozumieniu art. 22g ust. 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), wobec przekroczenia przez kwotę poniesionych na ten cel wydatków 30% wartości początkowej po wprowadzeniu budynku do ewidencji środków trwałych.

D e c y z j a Na podstawie art. 5 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267), i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia, na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim z dnia, wydane w trybie art. ...

Czy dowód rejestracyjny samochodu wraz z kartą pojazdu i fakturą zakupu są wystarczającymi dokumentami potwierdzającymi okres używania samochodu dłuższy niż 6 miesięcy i tym samym, czy uprawniają do zastosowania 40 % stawki amortyzacyjnej i co za tym idzie 2,5 rocznego okresu amortyzacji ?

Ze złożonego wniosku z dnia 03.11.2005 r. wynika, że podatniczka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu opodatkowaną na zasadach ogólnych, w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów. Do celów prowadzonej działalności zakupiła w dniu 30.05.2005 r. używany samochód ciężarowy, który wprowadziła do ewidencji środków trwałych. Z wniosku oraz kserokopii dokumentów załączonych do prz ...

Czy w świetle obowiązujących przepisów, podjęcie decyzji o przyjęciu przez Podatnika dwóch różnych stawek amortyzacyjnych indywidualnych w kolejnych okresach jest dopuszczalne?

W dniu 28.04.2005r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Podatnik nabył w roku 1998 własność oraz prawo użytkowania wieczystego gruntów położonych w Poznaniu częściowo zabudowanych starymi budynkami. Budynki te zostały następnie wp ...

Z opisu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie wynika, że wnioskodawca w listopadzie 2002 r. nabył razem z teściem samochód marki "Citroen Xsara" za kwotę 52.200,00zł. Oprócz tego poniesiono inne wydatki przy odbiorze samochodu, takie jak: montaż alarmu, nabycie opon zimowych, pakiet ubezpieczeniowy ( OC, AC, NW ). W przedmiotowym wniosku wskazano, że koszty z tego tytułu wyniosły łącznie 5.200,00zł, aczkolwiek w piśmie uzupełniającym wniosek wskazano następujące kwoty: montaż alarmu - 1.500,00zł, opony zimowe - 699,99zł, pakiet ubezpieczeniowy - 2.715,00zł. Wnioskodawca rozpoczął od 1.02.2005 r. prowadzenie działalności gospodarczej - indywidualna praktyka lekarska - i zamierza wprowadzić ww. samochód do ewidencji środków trwałych swojego przedsiębiorstwa. Nadmienił też, że jest obecnie jedynym użytkownikiem ww. samochodu, teść zmarł w 2004 r.; nie przeprowadzono postępowania spadkowego. Wnioskodawca w związku z zamiarem wprowadzenia ww. samochodu do ewidencji środków trwałych ma wątpliwości dotyczące stosowania stawki amortyzacyjnej.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 17.10.2005 r., uzupełnionym pismem złożonym w dniu 10.11.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu ...

Czy jest możliwa zmiana przyjętej indywidualnej stawki amortyzacyjnej na stawkę amortyzacyjną wynikającą z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych?

STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w roku 1998 został zakupiony budynek o wartości 53988 zł, wobec którego zastosowano indywidualną stawkę amortyzacyjną dla używanych środków trwałych - 10 lat (budynek przed nabyciem był wykorzystywany powyżej 60 miesięcy). W roku 2001 rozpoczęto modernizację i rozbudowę nieruchomości i zakończono w roku 2004, poniesiono nakłady na kwotę ...

czy oświadczenie poprzedniego użytkownika ,że samochód był wykorzystywany w jego działalności przez okres dłuższy niż 6 miesięcy spełnia wymogi art. 22 j ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. , który brzmi :" środki trwałe , o których mowa w ust 1 pkt 1 i 2 , uznaje się za 1) używane - jeżeli podatnik udowodni , że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy ".

Ze złożonego w dniu 02.12.2005 r. wniosku wynika , iż podatnik prowadzi działaloność gospodarczą w zakresie usług transportowych opodatkowaną na zasadach ogólnych w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów. W miesiącu wrześniu 2005 r. zakupił samochód ciężarowy - rok produkcji 2002 od firmy XXX.Przy zakupie samochodu podatnik poprosił sprzedającego o oświadczenie, że ten samochód był wyko ...

Czy Spółka prawidłowo ustaliła podstawę naliczenia amortyzacji od środków trwałych, nabytych w wyniku przedterminowego rozliczenia umów leasingu operacyjnego oraz zastosowała indywidualne stawki amortyzacyjne od wykupionych środków trwałych, użytkowanych wcześniej przez Spółkę na podstawie umów leasingu operacyjnego i finansowego.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 14.11.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 03.01.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj.:1.Czy Spółka prawidłowo ustaliła podstawę naliczenia a ...

Czy na podstawie art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, można ustalić okres amortyzacji pawilonu na 36 miesięcy ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie uznaje przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 25.01.2006 r. wpłynął wniosek Pani o udzielenie pisemnej interp ...

Generowanie strony w 54 ms