Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: regulamin gry

Zapytanie dotyczyło potwierdzenia istnienia obowiązku w zakresie podatku od towarów i usług opodatkowania czynności polegającej na pobraniu opłaty od grającego w zakłady bukmacherskie (tj. 10% kwoty całego obrotu, która stanowi koszty zawarcia zakładu).

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./, po dokonaniu weryfikacji postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 28.01.2005r. nr 1472/RPP1/443-55/05/RO, dotyczącego udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przep ...

Zapytanie Podatnika dotyczyło możliwości obniżenia podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego powstałego w związku z wykonywaniem czynności nie podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz opodatkowanych tym podatkiem związanych z organizowaniem zakładów bukmacherskich.

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./, po dokonaniu weryfikacji postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 15.03.2005r. nr 1472/RPP1/443-157/05/AW, dotyczącego udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prze ...

Czy przedstawiony we wniosku regulamin promocji uprawnia do wyłączenia stosowania przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych, a tym samym zwolnienia z obowiązku występowania o zezwolenie na jej zorganizowanie i uiszczania podatku od gier? Czy w przypadku uznania promocji za grę losową, wnioskodawca będzie zwolniony od uiszczenia podatku od gier na podstawie art. 40 ust. 4 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy o grach i zakładach wzajemnych?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku -Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbo¬wego w Gorlicach po rozpatrzeniu wniosku Firmy Handlowo - Usługowej „H" z dnia 24 kwietnia 2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 15 maja 2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowan ...

Według jakiej stawki podatku VAT należy opodatkować świadczenie usług polegających na udostępnieniu do korzystania w celach wyłącznie rekreacyjnych dwóch urządzeń do gier zręcznościowych (cymbergaj, lotki), uruchamianych po wrzuceniu monety bądź żetonu, których efektem nie są wygrane zarówno pieniężne jak i rzeczowe w ramach prowadzonej przez spółkę cywilną będącą podatnikiem VAT działalności kulturalno-rozrywkowej (dyskoteki)?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U z 2005 roku Nr 8, poz. 60, ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 sierpnia 2006 roku (data wpływu 29.08.2006) „P”. s.c. M. N., Sz. K. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego ...

Generowanie strony w 102 ms