Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opodatkowanie odrębne

Czy małżonkowie zmuszeni są do opodatkowania spisu z natury podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 14 ustawy o podatku VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku bez znaku z dnia 30.06.2005r.(data wpływu 04.07.2005r.) Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie obowiązku sporządzenia spisu z natury w przypadku kontynuowania działaln ...

Na jakich zasadach powinien rozliczyć się podatnik, składający odrębne zeznanie za 2005 rok i korzystający z ulgi remontowej, jeżeli do końca 2004 r. rozliczał się wspólnie z małżonkiem?

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym podatniczka pozostawała i pozostaje w związku małżeńskim we wspólności majątkowej, korzystając wspólnie z małżonkiem z ulgi remontowej na remont domu, którego są współwłaścicielami. Do roku 2004 włącznie małżonkowie rozliczali się wspólnie. W 2005 r. mąż podatniczki wyprowadził się z domu zabierając rachunki i faktury wystawione na jego imię i nazwisko. D ...

dot. wybór formy opodatkowania - podatek liniowy i wspólne rozliczenie się małżonków

DECYZJA Działając na mocy art. 233 § 1 pkt. 1 oraz art. 14 b § 5 w związku z art. 220 § 2, ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U z 2005 roku Nr 8 poz. 60) oraz art. 6 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm), po rozpatrzeniu po zażalenia z dnia 05 kwietnia 2006 rok ...


dot. opodatkowania osoby samotnie wychowującą dziecko w sposób preferencyjny .

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Pani z dnia 29 grudnia 2006 r na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim z dnia 20 grudnia 2006 r. nr 1406/DDz/415-13/06 w sprawie udzielenia pisemnej informacji co do zakresu stosowania przepisów ...

Podatnik posiada udziały w spółce z ograniczona odpowiedzialnością. Przedmiotowe udziały zostaną wniesione do Spółki komandytowej, a strona będzie w tej Spółce komandytariuszem. Czy sprzedaż udziałów objętych przez spółkę komandytową spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w jaki sposób ustalić ewentualny koszt uzyskania przychodu w związku ze sprzedażą udziałów.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit a) w związku z art. 239 i art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 10.10.2007 r. wniesionego przez Pana Marka O. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście z dnia 25.09. ...

Wspólne opodatkowanie małżonków nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków mają zastosowanie przepisy art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Skarżący J.K. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Przedstawiając stan faktyczny skarżący podał, że w 2006 roku osiągał dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i dochody z tytułu um ...

Sam fakt dokonania wyboru sposobu opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej preferencyjnym 19% podatkiem dochodowym, stanowi przesłankę dla utraty możliwości wspólnego opodatkowania dochodów obojga małżonków (nawet uzyskiwanych ze źródeł innych niż prowadzona działalność gospodarcza).

Wyrokiem z 27 listopada 2007 r., sygn. akt I SA/Gd 883/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę J. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. w przedmiocie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym: W złożonym wniosku o udzielenie interpretacji skarżący podał, że w 2006 r. osiągał doch ...

Czy małżonkowie mogą wybrać wspólny sposób opodatkowania swoich dochodów za lata 2006, 2007 i 2008?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Generowanie strony w 67 ms