Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: materiały reklamowe

Czy przekazanie prezentów w opisanych okolicznościach, których cena nabycia lub koszt wytworzenia nie przekracza 5 PLN, nie jest traktowane jako dostawa towarów podlegająca opodatkowaniu VAT, przy zachowaniu prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w pkt 1 pisma z dnia 12 sierpnia 2005 r. L.Dz. 34/05 w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego przekazania drukowanych ma ...

Pytanie dot. opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania próbek oraz prezentów o małej wartości.

POSTANOWIENIENa podstawie:• art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 22.07.2005r. przez ......... dotyczącym interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług jest prawidłowe. UZASADNIE ...

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego i zmian w ustawie o VAT obowiązujących od 1 czerwca 2005 r., nieodpłatne przekazanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów oraz próbek towarów, należy uznać za niepodlegające opodatkowaniu VAT, niezależnie od tego, czy przekazanie to dokonywane jest na cele związane (reprezentacja i reklama) i niezwiązane z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe Uzasadnienie Spółka jest dystrybutorem na terenie Polski aparatów do medycznej diagnostyki laboratoryjnej, części zamiennych do nich, odczynników oraz materiałów zużywalnych. Sprzedaż dokonywana przez Spółkę jest opodatkowana podatk ...

Czy w obowiązującym od 1 czerwca 2005r stanie prawnym Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zapłaconego w związku z nabywaniem drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów oraz próbek towarów przekazywanych nieodpłatnie na cele związane (reprezentacja i reklama) i niezwiązane z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny p o s t a n a w i a: uznać stanowisko Strony za prawidłowe U z a s a d n i e n i e Spółka jest dystrybutorem na terenie Polski aparatów do medycznej diagnostyki laboratoryjnej, części zamiennych do nich, odczynników oraz materiałów zużywalnych. Sprzedaż dokonywana przez Spółkę jes ...


Pytanie Podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności przekazania na cele reprezentacji i reklamy niepublicznej drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych oraz odliczanie naliczonego podatku z tytułu zakupu powyższych materiałów.

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 7 ust. 2, ust. 3, art. 86 ust. 1, ust. 2, art. 88 ust. 1 pkt 2, ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie Podatnika z dnia 02.09.2005 r. (znak GP/23/05 z datą wpływu 05. ...

Podatnik zwrócił się z pytaniem dotyczącym opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności przekazania na cele reprezentacji i reklamy publicznej drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych i odliczanie naliczonego podatku z tytułu zakupu powyższych materiałów.

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 7 ust. 2, ust. 3, art. 86 ust. 1, ust. 2, ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie Podatnika z dnia 02.09.2005 r. (znak GP/23/05 z datą wpływu 05.09.2005 r.), dotyczące ...

Czy przekazanie ulotek informacyjnych, jako związane z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem, a także przekazanie artykułów spożywczych na cele reprezentacji i reklamy w celu ich zużycia na terenie zakładu pracy przez klientów i kontrhentów Spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Spółki z dnia 12.05.2005 r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie z dnia 04.05.2005 r., nr PP/443-25/1/05 05, w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacj ...

Czy w przypadku gdy koszty prezentów (akcji promocyjnej) przekraczają w danym roku podatkowym limit, o o którym w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r . Nr 54, poz. 654 ze zm.), Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego (także w części przekraczającej ww. limit.).

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w pkt 2 pisma z dnia 02 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego, jest nieprawidłowe. UZASADNIE ...

Czy od 1 czerwca 2005 r. przekazywanie materiałów promujących Gminę nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a także wskazanie, czy przekazanie prezentów typu kubki, serwetki, rzeźby na rzecz firm i instytucji należy objąć tym podatkiem?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kartuzach działając w oparciu o przepisy: art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.) po rozpatrzeniu wniosku .............. z dnia 20.05.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej opoda ...

Generowanie strony w 6 ms