Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: inwentaryzacja

Kwestia korekty podatku naliczonego, wynikającego z zakupu towarów (środki obrotowe, wyroby kacyzowe), których niedobór stwierdzono w trakcie inwentaryzacji.

W dniu 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Spółki Akcyjnej o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. W przedmiotowym wniosku Podatnik przedstawiając stan faktyczny wskazał, iż Spółka po przeprowadzeniu inwentaryzacji w magazynach stwierdziła niedobory magazynowe, a po inwentaryzacji na stacji paliw także niedobory ...

Czy inwentaryzację towarów handlowych na koniec roku obrotowego można spisać według cen detalicznych a następnie rozliczyć odchylenia z tytułu podatku VAT a marżę przeksięgować wskaźnikiem?

Wnioskodawca, prowadzący działalność gospodarczą w spółce jawnej złożył wniosek o dokonanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej metody przeprowadzenia inwentaryzacji towarów handlowych. We wniosku wskazał, że wspólnicy prowadzą działalność gospodarczą z przewagą sprzedaży towarów w cenach detalicznych. Sprzedaż jest prowadzona w dwóch punktach sprzedaży stacjonarnej oraz ...

Czy przekazanie towarów będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz czy powinno odbyć się na podstawie faktury VAT w cenach netto, zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją ?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Podatnika przedstawione w piśmie z dnia 6 listopada 2005r. jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 6 listopada 2005r. Podatnik zwrócił się do tut. ...

Czy przy wyliczaniu ubytków magazynowych można grupować piwa według ich rodzaju i typu opakowania - czyli wg zawartości ekstraktu bez względu na nazwę handlową, sposób pakowania formy handlowej (puszka luz - puszka czteropak) i pojemności opakowania pod warunkiem, że będzie to jeden rodzaj opakowania np. puszka oraz co należy wliczyć w ubytki magazynowe ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach, działając na podstawie art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku firmy z dnia 17.01.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu: 25.01.2006r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkow ...


- dotyczy uznania, w ujęciu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nadwyżek inwentaryzacyjnych za przychody oraz rozliczenia niedoborów zawinionych towarów handlowych, ujawnionych w wyniku inwentaryzacji, powierzonych do sprzedaży "A." na podstawie umowy filijnej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 29.03.2006r., znak US.PD/423-1/IB/06, w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego ...

Czy niedobory i nadwyżki piwa ujawnione na podstawie inwentaryzacji miesięcznej winny być grupowane według rodzaju piwa (wg określonej zawartości ekstraktu w brzeczce podstawowej czyli stopnia Plato) oraz według rodzaju opakowania (butelka lub puszka), bez uwzględniania nazwy i pojemności opakowania. Czy od ustalonych w ten sposób niedoborów należy naliczyć podatek akcyzowy?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity ? Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku firmy z dnia 20.04.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu: 27.04.2006r.), skonkretyzowanego pismem z dnia 12.05.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu: 18.05.2006r ...

Czy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, prawidłowe będzie zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wartości ujawnionych niedoborów magazynowych wykazywanych w trakcie inwentaryzacji towarów handlowych Spółki (zarówno inwentaryzacji w trakcie roku obrotowego jak i inwentaryzacji rocznych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku XXX Sp. z o. o. z dnia 24 października 2006 r. (data wpływu 24 październik 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...

Czy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, prawidłowe będzie zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów o wartość stwierdzonych nadwyżek magazynowych wykazywanych w trakcie inwentaryzacji towarów handlowych Spółki (dotyczy zarówno inwentaryzacji w trakcie roku obrotowego jak i inwentaryzacji rocznej)?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku XXX Sp. z o. o. z dnia 24 października 2006 r. (data wpływu 24 październik 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...

W jaki sposób należy ustalić ilość automatów do gry przy zmianie ich lokalizacji w trakcie okresu rozliczeniowego, aby prawidłowo wypełnić deklarację POG-R?

Pismem z dnia 04.10.2006 r. Podatnik wystąpił z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi na terenie województwa zachodniopomorskiego działalność w zakresie urządzania gier na automatach o niskich wygranych na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie. W tra ...

Generowanie strony w 9 ms