Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przychód z tytułu przedawnienia roszczeń

Czy przychód z tytułu umorzonych bądź przedawnionych zobowiązań u dłużnika -osoby fizycznej prowadzącej działalność powstaje w momencie zaliczenia przedawnionej należności w koszty operacyjne wierzyciela?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 maja 2005 r. G. z/s w Gdańsku (data wpływu do tut. Urzędu: 31.05.2005r.), uzupełnionego pismem z dnia 02 sierpnia 2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 04.08.200 ...

Generowanie strony w 4 ms