Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rabaty towarowe

Pytanie dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nieodpłatnym otrzymaniu towarów (rabat towarowy), które następnie są odsprzedawane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Śródmieście stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 31.05.2005 r. złożonym w Urzędzie Skarbowym w Lubinie dnia 03.06.2005 r., (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 04.07.2005 r.), o udziel ...

Pytanie dotyczy obowiązku podatkowego w przypadku otrzymaniaod kontrahenta rabatu towarowego.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Śródmieście stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 31.05.2005 r. złożonym w Urzędzie Skarbowym w Lubinie dnia 03.06.2005 r., (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 04.07.2005 r.), o u ...

Wątpliwości Spółki budzi kwestia ewentualnej korekty wartości otrzymanych darowizn i kosztu wytworzenia w postaci otrzymanego rabatu naturalnego. Spółka pyta zatem, czy postępuje prawidłowo rozliczając koszty i przychody z powyższych faktur ( korygujacych) w bieżącym roku podatkowym 2005, tzn. bez konieczności korygowania zeznań podatkowych CIT-8 za lata 2000-2004

D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 2, art. 239 w związku z art. 14 b § 5 pkt 1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 07.11.2005r. Sp. z o.o. "P", wniesionego na postanowienie Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 28.10.2005r. Nr ...

Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż traktowanie przez nią opisanych nieodpłatnych przekazań towarów na rzecz kontrahentów z innych krajów Unii Europejskiej jako wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów jest prawidłowe, a dostawa ta - po spełnieniu warunków przewidzianych w art. 42 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 0%.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. z dnia 10.10.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę pr ...

Czy przedstawiony we wniosku sposób fakturowania sprzedaży promocyjnej jest prawidłowy?

Stan faktyczny opisany w przedmiotowym wniosku z dnia 06.02.2006r. uzupełnionym w dniu 28.04.2006r.: Wnioskodawca jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z szeroko rozwiniętym marketingiem i akcją promocyjną firma wprowadziła dla klientów dokonujących zakupów powyżej kwoty 700,00zł upust w cenie - w postaci innego towaru w sprzedaży promocyjnej. Następuje t ...

Wnioskodawczyni zwróciła się z zapytaniem, czy z tytułu zakupu towaru handlowego po symbolicznej, promocyjnej cenie powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, i czy przez to powinna ustalić wartość nieodpłatnie otrzymanych świadczeń w naturze?

Pismem z dnia 9 czerwca 2006 r., wniesionym dnia 13 czerwca 2006r. Pani .............. zwróciła się z prośbą o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Wyjaśniła, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie detalicznej i hurtowej sprzedaży mieszanek paszowych uzupełniających i pełnoporcjowych dla zwierząt hodowl ...

Czy przychody z tytułu nabywania przez pracowników towarów po obniżonych cenach należy traktować jako przychody ze stosunku pracy i opodatkować je wraz z innymi skladnikami wynagrodzeń 10 dnia następnego miesiąca, czy powinny być one opodatkowane w miesiącu realizacji rabatów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki "X" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony s ...

Czy w przedstawionej sytuacji występuje sprzedaż premiowa czy rabat naturalny i w związku z tym czy istnieje obowiązek odprowadzenia podatku należnego w wysokości podatku naliczonego przy zakupie "prezentów"?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 19 czerwca 2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.06.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie usta ...


Czy, w opisanym stanie faktycznym, Spółka może wliczyć w koszty uzyskania przychodu pełny wydatek poniesiony na zakup odsprzedawanego (w tym także z zastosowaniem rabatu naturalnego) towaru. (pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 1 dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 6 ms