Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż masy upadłościowej

Czy w przypadku likwidacji upadłej spółki poprzez jej sprzedaż (na polecenie Sędziego Komisarza) jako przedsiębiorstwa w całości w rozumieniu art. 55#185; kc, przejdą na nabywcę tego przedsiębiorstwa uprawnienia do obniżenia podatku, przewidziane w przepisie art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które przysługiwały spółce upadłej?

W dniu 16.08.2005r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, które następnie zostało uzupełnione w dniu 19.09.2005r. Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że zgodnie z poleceniem sędziego komisarza Sądu Rejonowego, syndyk ma dokonać likwidacji podmiotu gospodarczego (Wnioskującej Sp ...

Wspólnicy Spółki rozważają możliwość zakupu nieruchomości położonej w XXXX przy ul. XXX wchodzącej w skład przedsiębiorstwa będącego przedmiotem sprzedaży przez syndyka masy upadłości XXX w likwidacji. Czy nabywca nieruchomości wchodzacej w skład przedsiębiorstwa w upadłości odpowiada za zaległości podatkowe przediebiorstwa.

Postanowienie Na podstawie art. 216, oraz 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) w związku z wnioskiem z dnia 06.06.2005 r. o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga stwierdza, że stanowisko w przedstawionym stanie faktycznym jestprawidłowe. ...

Czy syndyk masy upadłości jednoosobowej spółki Skarbu Państwa obowiązany jest do uiszczenia wpłaty z zysku powstałego ze sprzedaży masy upadłości?

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia syndyka masy upadłościowej Spółki Akcyjnej, na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim z dnia 23 sierpnia 2005r. Nr DG-423-2-376/05 dotyczące udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowa ...

Czy przychody uzyskane w postępowaniu upadłościowym ze sprzedaży majątku, na którym ustanowione zostały hipoteki stanowią przychody w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. w Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 12.10.2005 r. (data wpływu 17.10.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach uznaje stan ...

Czy do transakcji sprzedaży majątku upadłego można zastosować wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT na mocy art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia z 26 września 2005r złożonego przez Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiorstwa ... Spółka z o.o. w upadłości, na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zastosowania stawki VAT przy sprzedaży Przedsiębiorstwa X sp. z o.o. w upadłości.

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Strony z dnia 09.03.2006 r. (data wpływu do Urzędu 10.03.2006 r.; bez znaku) uzupełnionym pismem z dnia 16.05.2006 r. (data wpływu do Urzędu 17.05.2006 r.; bez znaku) i z dnia 06.06.2006 r. w sprawie udzielenia pisemn ...

Czy nabywając nieruchomość od spółki akcyjnej w upadłości, objętą księgą wieczystą, stanowiącą składnik majątku spółki akcyjnej w upadłości związany z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, Podatnik nie będzie ponosił odpowiedzialności z art. 112 ustawy Ordynacja podatkowa, jeżeli nabycie nastąpi w ramach postępowania upadłościowego?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając - na pisemny wniosek Podatnika złożony 18.07.2005 r. w Urzędzie Skarbowym w Inowrocławiu i przesłany do Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszaw ...

Czy jako nabywca nieruchomości, będącej składnikiem majątku upadłego przedsiębiorstwa, nabytej w postępowaniu upadłościowym, Spółka będzie odpowiedzialna na podstawie art. 112 Ordynacji podatkowej?

Spółka AAA zamierza nabyć od syndyka masy upadłości spółki X w upadłości w Białymstoku w trybie sprzedaży z wolnej ręki, nieruchomość zabudowaną (o wartości przekraczającej 15.000 zł), dla której prowadzona jest księga wieczysta nr ... założona w Sądzie Rejonowym w ... Nieruchomość obciążona jest hipoteką przymusową z tytułu zaległości w opłatach zobowiązań podatkowych.Zobowiązania powyższe został ...

"Czy składniki masy upadłściowej stanowią przedsiębiorstwo w myśl art. 55 kodeksu cywilnego, czy zatem ich sprzedaż będzie objęta opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług?"

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 10 kwietnia 2006 r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie z dnia 31 marca 2006 r. Nr P-3-443/5/06 dotyczącego zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, orzekam: - zmienić po ...

Czy w wypadku dokonania wypłaty stanowiących majątek masy upadłości Spółdzielni kwot jakie syndyk zamierza wypłacić członkom spółdzielni po całkowitym zaspokojeniu wszystkich wierzycieli upadłej Spółdzielni jest obowiązany do naliczenia i odprowadzenia do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od tego rodzaju dochodów indywidualnych spółdzielców, czy też obowiązek podatkowy obciąża członków spółdzielni, a kwoty wypłacone tym członkom stanowić będą ich dochód w rozumieniu ustawy o PIT, od którego odprowadzą sami podatek dochodowy.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku ze zmianami) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ...

Generowanie strony w 40 ms