Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż wyrobów medycznych

Czy sprzedaż opraw okularowych do korekcji wzroku jako wyrobów medycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 93, poz. 896) w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podlega opodatkowaniu wg. stawki 7%?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działajac na podstawie art. 216 i art. 14a-14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (teks jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.01.2005 r. (złożonego dnia 14.01.2005 r.) dotyczącego stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży opraw okularowych postanawia uznać za prawid ...

-jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy sprzedaży wyrobów (elektrody EEG, przewody EEG, czepki EEG) i odpadów poprodukcyjnych oraz przy świadczeniu wskazanych usług naprawy i regeneracji.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 28 września 2005 roku, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w związ ...

Jaką stawką opodatkować sprzedaż ww. wyrobów medycznych?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Podatnika przedstawione w piśmie z dnia 02 stycznia 2006r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostaw mebli i wyposażenia placówek medycz ...

KIEDY ZALICZYĆ DO PRZYCHODU WARTOŚĆ TOWARU W CZĘŚCI REFUNDOWANEJ PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 § 1 art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 listopada 2005r.(bez numeru) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkoweg ...

Jaką stawką należy objąć sprzedaż okularów korekcyjnych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku podatnika , z dnia 12.05.2005r. (data wpływu do Urzędu), uzupełnionego w dniu 2005.05.30, żądającego udzielenia pisemnej interpretacji art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 z późniejszymi zm ...

Czy stawka podatku od towarów i usług w wysokości 7 % może być stosowana : 1) do sprzedaży okularów korekcyjnych i ochronnych, będących wyrobem medycznym, które Podatnik wykonuje na zamówienie zgodnie z pisemną instrukcją (receptą) z materiałów własnych firmy, 2) w przypadku, gdy pacjent przynosi do zakładu swoją oprawę wraz z receptą od lekarza okulisty, do której to oprawy Podatnik montuje dwie lub jedną z soczewek stanowiących materiał własny firmy.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać stanowisko Strony przedstawione w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego do pytania 1 za prawidłowe, do pytania 2 za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dn ...

Dotyczy stawki podatku przy sprzedaży okularów korekcyjnych, które są wyrobem medycznym.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późn. zm.), art.41 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz.535 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.12.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania p ...

Jaka jest właściwa stawka podatku VAT przy sprzedaży opraw okularowych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 12.12.2005r. (wpływ do tutejszego urzędu dnia 16.12.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. ...

Czy przy dostawie okularów korekcyjnych i korekcyjnych fotochromowych należy stosować stawkę podatku VAT w wysokości 7%, a w przypadku dostawy okularów słonecznych stawkę podatku VAT w wysokości 22% ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 216 i art. 14a-14c ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.06.2006 r. uzupełnionego pismem z dnia 28.06.2006 r. w sprawie interpretacji art. 41 ust. 2 i pozycji 106 załącznika Nr 3 ustawy o podatku od towarów ...

Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy prawidłowej wysokości stawki podatku od towarów i usług, która powinna zostać zastosowana do sprzedaży części zamiennych i wyposażenia do urządzeń i wyrobów medycznych.

POSTANOWIENIE W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 08 września 2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 12 września 2005 r.) dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), działając w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, p ...

Generowanie strony w 49 ms