Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: tymczasowy obiekt budowlany

Czy "budynek tymczasowy" w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, podlega zasadom stosowanym zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług do towarów używanych?

Ze złożonego wniosku wynika, że Gmina dokonała zamiany nieruchomości z Przedsiębiorstwem - spółką z o. o. Stan faktyczny przedstawia się następująco: Gmina posiadała prawo własności nieruchomości; gruntu zabudowanego różnymi budynkami, przedsiębiorstwo posiadało prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, gdzie użytkowanie wieczyste obejmowało również budynki. W wyniku zamiany Gmina p ...

dotyczy: - powierzchni budynku produkcyjnego, którą należy opodatkować podatkiem od nieruchomości, - zaliczenia do podstawy opodatkowania budynku stacji transformatorowej oraz powierzchni kontenera

Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1, art. 217 § 1 i § 2, art. 218 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), postanawiam udzielić interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego o następującej treści: Pismem z dnia 11.05.2005 r. podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu ...

Generowanie strony w 49 ms