Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: beneficjent

dotyczy zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskanych przez osoby fizyczne realizujące umowy zlecenia polegające na zabezpieczeniu i obsłudze imprez w ramach programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 20.07 ...

Czy wynagrodzenie z tytułu pełnienia obowiązków Inżyniera Projektu, objętego dofinansowaniem z zagranicznych środków bezzwrotnej pomocy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie podlega obowiązkowi podatkowemu?

Z przedstawionego we wniosku stanowiska wynika, że wynagrodzenie z tytułu pełnienia obowiązków Inżyniera Projektu dla zadania inwestycyjnego „Budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej dla Gminy XXX…” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla Gminy XXX…”, objęte dofinansowaniem z zagranicznych środków bezzwrotnej pomocy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na pod ...

Kiedy należy zaliczyć do przychodów dotacje otrzymane na powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego oraz funduszu poręczeniowego ?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia "X" S.A. z dnia 05.08.2005r., na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście z dnia 25.07.2005 r. Nr PB1/423-17/2005/GB, uznające za nieprawidłowe stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 10.05.2005 ...

Czy otrzymane dotacje stanowią dla spółki ( posiadającej status regionalnej instytucji finansowej ) przychod podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ?

DECYZJA Na podstawie art.14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia "X" S.A. z dnia 05.08.2005r., na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście z dnia 25.07.2005r. Nr PB1/423-14/2005/GB, uznające za nieprawidłowe stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 10.05.2005r. ...

Czy wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło uzyskiwane przez osoby fizyczne, a finansowane ze środków Programu Inicjatywy Wspólnotowej Equal korzystają ze zwolnienia z podatku dochdowego od osób fizycznych na podstwie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W realizacje projektu zostały zaangażowane podmioty, ktore będą realizowały określone działania w ramach tego projektu. Należą do nich m.in. szkoły wyższe. Osoby fizyczne wykonują różne czynności związane z realizacją wymienionego wyżej programu na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych. Środki na sfinansowanie kosztów realizacji Programu Equal pochodzą z funduszy unijnych. Stanowisko w sprawie: Biorac pod uwage przepis art. 21 ust. 1 pkt. 46 oraz interpretacje zawartą w piśmie z dn. 26.06.2003 roku Ministerstwa Finansów znak PB5/IMD-033-21-1128/03 należy stwierdzić, iż w przypadku wynagrodzeń finansowanych w ramach Inicjatyw Wspólnotowej Equal, dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne (pracowników i osoby wykonujace usługi na podstwie innych umów), wykonywane na rzecz Uczelni objęte będą zwolnieniem przedmiotowym. Warunkiem koniecznym będzie, aby osoby te realizowały cel programu.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.09.2005 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego postanawiam: –ocenić stanowisko Strony jako prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29.09.2005 roku zwrócił się Płatnik z wnioskiem ...

Czy od wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenie i umowy o dzieło finansowanych ze środków pomocowych PHARE należy pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku Ligi Ochrony Przyrody ostanawia uznać stanowisko Płatnika za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 26 października 2005r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek uzupełnion ...


Czy koszty ponoszone w ramach realizowanego projektu, które są bezpośrednio sfinansowane z przychodów o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46a i pkt 47c ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 56 tej ustawy? Czy kwoty występujące w projekcie wpływają na obliczenie podatku dochodowego firmy ,,X" i w związku z tym należy je wykazać w rubrykach 1-15 podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.10.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie uznania za koszty uzyskania przychodów poniesionych wyda ...

Czy otrzymywane kwoty na sfinansowanie realizacji w/w umowy stanowią dla Spółki cywilnej przychody podlegające opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Spółka przystąpiła do umowy o partnerstwie na rzecz rozwoju w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to Partnerstwo na rzecz Rozwoju "Centrum Zielonych Technologii", którego działania są realizowane w ramach Tematu F "Wspieranie zdolności dostosowania się firm i pracowników do struktura ...

Czy otrzymywane przez Pana wynagrodzenie za czynności związane z wykonywaniem funkcji głównego eksperta projektu, stanowi dla Pana przychód opodatkowany? Jeżeli tak, to z jakiego źródła?

Spółka przystąpiła do umowy o partnerstwie na rzecz rozwoju w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to Partnerstwo na rzecz Rozwoju "Centrum Zielonych Technologii", którego działania są realizowane w ramach Tematu F "Wspieranie zdolności dostosowania się firm i pracowników do struktura ...

Generowanie strony w 5 ms