Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Administracyjny Dokument Towarzyszący

Czy w przypadku gdy sprzedaż wyrobów akcyzowych zharmonizowanych dokonywana jest z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w ramach jednego składu podatkowego, obrót taki należy dokumentować administracyjnym dokumentem towarzyszącym?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego ( ...

Czy obowiązek wypełnienia i odesłania administracyjnego dokumentu towarzyszącego spoczywa tylko i wyłącznie na składzie podatkowym zlokalizowanym na terytorium kraju, przyjmującym wyroby akcyzowe zharmonizowane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, ze składu podatkowego zlokalizowanego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art.14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianmi) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 11 lipca 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego (d ...

Jaki powinien być prawidłowy obieg dokumentów, tj. administracyjny dokument towarzyszący, faktura, oświadczenie uprawnionego nabywcy o przeznaczeniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem, w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i dalszej sprzedaży tych wyrobów uprawnionemu nabywcy do celów objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art.14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 11 lipca 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego ( ...

Czy przy eksporcie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, w przypadku zaginiecia lub zniszczenia kart 2, 3 i4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego (ADT), jako dowód potwierdzający zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy mogą być wykorzystane duplikaty kart 2, 3 i 4?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art.14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 września 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego (data w ...

czy w sytuacji kiedy w państwie nabycia nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy przemieszczenie oleju bazowego o kodzie CN 271019 99 na terytorium kraju musi odbywać się na podstawie dokumentów ADT?

POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a §4, art. 216 §1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Dz. U. nr 8, póz. 60 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 17 sierpnia 2005 r.postanawiam udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznać przedstawione we wniosku w pkt.4 stanowisko za prawidłowe. UZASADNIENIEW dniu 17 s ...

Czy Spółka jest uprawniona do dokonywania w składzie podatkowym lub magazynie zarejestrowanego handlowca czynności związanych z przyjęciem przesyłki wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, wypełniania dokumentów ADT i prowadzewnia ewidencji za pośrednictwem osób, nie będących pracownikami Spółki, ale umocowanych do jej reprezentowania poprzez pełnomocnictwa wystawione przez Spółkę każdej z tych osób?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1, w związku z art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 28.02.2006r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego I w Warszawie nr 441000-PA-9100I-101/05/8813/JKW z dnia 14.02.2006r. stanowiące pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania praw ...

Czy w przypadku eksportu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych poza obszar celny Unii Europejskiej, kserokopia karty 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego potwierdzona oryginalnymi pieczęciami urzędu celnego wyjścia, mozestanowić dokument potwierdzający zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy?

Na podstawie art. 216, art. 219 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Nr FK/06/01/3 z dnia 31-01-2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego (data wpływu do Urzędu Celnego w Pruszkowie 06-02-2006 r.) Naczelnik Urzędu Celnego w ...

Czy w przypadku eksportu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych poza obszar celny Unii Europejskiej, potwierdzona pieczęcią urzędu celnego wyjścia karta 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, mozestanowić dokument potwierdzający zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy?

Na podstawie art. 216, art. 219 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Nr FK/06/01/3 z dnia 31-01-2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego (data wpływu do Urzędu Celnego w Pruszkowie 06-02-2006 r.) Naczelnik Urzędu Celnego w ...


Czy istnieje obowiązek utworzenia składu podatkowego oraz stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy i administracyjnych dokumentów towarzyszących (ADT) w związku z nabyciem i odsprzedażą bitumu naftowego?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 217 oraz art. 219 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 14.03.2006r. (data wpływu do UC 17.03.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w trybie art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa ...

Generowanie strony w 8 ms