Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ryczałty

Podatek od sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.03.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia: Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2, nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu m ...

Dotyczy zaliczenia przez podatnika w koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem przez pracownika własnego samochodu do celów służbowych, na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu. W związku z tym wyjaśnienia wymagają nastepujące kwestie: czy aby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, kwoty wynikające z przemnożenia ilości kilometrów i stawki za 1 km - wystarczy sama ewidencja, czy pracownik powinien przedłożyć dowody poniesionych kosztów (np. faktury za paliwo).

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.01.2004r (wpływ do urzędu 30.01.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew uprzejmie wyjaśnia, że : zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000r., poz. 176 ze zm.) - kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkie ...

Czy jako małżonkowie, możemy dokonać wspólnego rozliczenia podatku dochodowego za rok 2003 w sytuacji, gdy jeden z małżonków opłacał podatek w formie karty podatkowej ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2004r. uzupełnione w dniu 03.02.2004r. o własne stanowisko w sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew uprzejmie wyjaśnia: zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) - "Małżonkowie podlegają obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi ist ...

Jakie składniki powinienem przyjąć jako mój przychód z tytułu wynajmu lokalu, opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ?

W związku z Pana zapytaniem prawnym z dnia 14.01.2004r., uzupełnionym o własne stanowisko w dniu 23.01.2004r. w sprawie ustalenia składników przychodu z tytułu wynajmu lokalu, opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa, informuje: W świetle pr ...

Czy spółka z o.o. może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu zwrotu kosztów przejazdów własnym samochodem w celu odbycia podróży służbowej lub jazd lokalnych, dla jedynego udziałowca spółki, niebędącym pracownikiem spółki a będącym Prezesem Zarządu ? Zwrot wydatków przewiduje zawarta umowa cywilnoprawna.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z zapytaniem z dnia 13 stycznia 2004 roku (uzupełnionym dnia 28 stycznia 2004 roku) dotyczącym stosowania przepisów ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, informuje: Ze stanu opisane ...

Jak płatnik winien dokonywać rocznego rozliczenia należności wypłacanych w formie ryczałtu osobom przybranym do osoby okazywanej, na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 roku w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz. U. Nr 108, poz. 1026 z późn. zm.)?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pisma z dnia 11.02.2004 r. znak F-MJ/0168/43/2004 (data wpływu do Urzędu 16.02.2004 r.) i z dnia 02.03.2004 r. znak F-0168/77/04 (data wpływu 05.03.2004 r.) informuję, że zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizyczny ...

Czy mogę dokonać odliczenia w zeznaniu rocznym za 2003r. od dochodów ze stosunku pracy, przyznanej mi w 2000r. ulgi z tytułu wyszkolenia uczniów. Działalność gospodarczą prowadziłem w latach 1986-2000, następnie przebywałem na zasiłku dla bezrobotnych i nie mogłem dokonywać odliczeń z tytułu przyznanej mi ulgi. Uważam, że mogę dokonać stosownych odliczeń.

Dla rozwiązania podniesionej kwestii mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Stosownie do przepisów art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956) podatnicy, którym przysługuje prawo do korzystania z ulgi uc ...

Czy ryczałty samochodowe wypłacane niepełnosprawnym pracownikom Zakładu Pracy Chronionej na podstawie 2 pkt 12 lit.m rozporządzenia z 31.12.1998r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

- Świadczenia otrzymywane przez osoby niepełnosprawne ze środków PFRON oraz z zakładowych funduszy rehabilitacji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, gdyż świadczenia te objęte są zwolnieniem podatkowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 27 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). W myśl tego przepisu wolne od podatku są otrzymane zg ...

Płatnik zwrócił się z zapytaniem: czy opłata za usługi medyczne wykraczające poza zakres medycyny pracy opłacana w formie ryczałtu jest dla pracowników przychodem w rozumieniu art. 11 i 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycnych.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.01.2004 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie stosownie do art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) informuje, iż zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej updf (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr ...

Czy zwolniony jest z podatku dochodowego ryczałt pieniężny za używanie samochodu dla potrzeb działalności statutowej?

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż osoby, które pobierałyby ryczałt pieniężny za używanie samochodu dla potrzeb działalności statutowej od miesiąca lutego 2004r są we władzach statutowych związku, należą do zarządu powołanego zgodnie ze statutem i nie są zatrudnione na umowę o pracę , ani też umowę zlecenia. Stosownie do art. 13 ust.7 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fiz ...

Generowanie strony w 40 ms