Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: paragon fiskalny

Podatniczka od dnia 10 lutego 2006r. zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży papierosów, kawy, prasy. W związku z powyższym pyta czy papierosy (różne gatunki) mogą być pod jedną pozycją na kasie rejestrującej.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 10 września 2005r. (doręczonego 12 września 2005r. ), uzupełnionego pismem z dnia 3 października 2005r. (doręczonym dnia 3 października 2005r. ) o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa ...

Czy w przypadku kompletnego ewidencjonowania czynności sprzedaży towarów na kasie rejestrującej wydruk z kasy (paragon fiskalny) stanowi ewidencję wyczerpującą znamiona ewidencji o której mowa w art. 109 ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?

Decyzja Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku działając na podstawie: art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U nr 8, poz. 60 z 2005r.), po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego pismem z dnia 20 września 2005r. przez spółkę na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim znak NP/443-34/05 z dnia 12 września 2005r. zawierające pisem ...

Czy Podatnik ma prawo do wystawienia faktury VAT za usługę dostępu do internetu dla dbiorców indywidualnych, uprzednio zaewidencjonowaną w rejestrze sprzedaż?

Podatnik świadczy usługi dostępu do internetu dla odbiorców indywidualnych. Firma jest podatnikiem VAT i dokumentowała sprzedaż ww. usług za pomocą kasy fiskalnej obliczając podatek należny na podstawie zbiorczego paragonu fiskalnego. W związku z faktem, iż w 2005 r. będzie można odpisać od podstawy opodatkowaniu kwoty wydatkowane na łącze internetowe przez osoby fizyczne na podstawie faktur VAT w ...

Czy prawidłowy jest sposób ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych polegający na tym, że wprowadzenie sprzedaży danego towaru będzie odbywało się do programu magazynowego i wydruk z tego programu będzie zawierał szczegółowe dane dotyczace tej sprzedaży (nazwę towaru bądź usługi, jednostkę miary, ilość, cenę, wartość, wielkość podatku od towarów i usług), natomiast na wydruku z kasy fiskalnej będą znajdować się jedynie dane: ogółem wartość sprzedaży netto, ogółem kwota podatku należnego, ogółem wartość brutto?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 31.03.2005 r. (wpływ: 31.03.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stw ...

Czy można nie ewidencjonować na kasie rejestrującej sprzedaży na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą?

POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.97 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.10.2005 roku uzupełnionego pismem z dnia 14.12.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas ...

Wystawienie faktury VAT dla odbiorcy nie prowadzącego działalności gospodarczej w miejsce paragonu fiskalnego.

POSTANOWIENIENa podstawie:art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 09.12.2005r. przez ...........s.c. dotyczącym interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług jest prawidłowe. UZASA ...

- dotyczy: błędu w rejestracji sprzedaży po wydrukowaniu paragonu fiskalnego (błąd w cenie towaru, ilości), rejestracji w Urzędzie Skarbowym "zeszytów korekt".

Stan faktyczny Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż będąc czynnym podatnikiem VAT podmiot ewidencjonuje obrót i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej. W przypadku stwierdzenia błędu w rejestracji sprzedaży po wydrukowaniu paragonu fiskalnego (błąd w cenie towaru, ilości), ten zostaje zatrzymany przez podatnika, a transakcja jest ponownie ewidencjonowana w urządze ...

W jaki sposób dokonać korekty paragonów fiskalnych dokumentujących dokonaną sprzedaż?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj. w jaki sposób dokonać korekty paragonów fiskalnych dokumentujących dokonaną sprzedaż, Naczelnik Pierwszego Maz ...

Czy paragon fiskalny jest wystarczającym dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatku, jeżeli z innych dokumentów wynika, iż wydatek był poniesiony w celu uzyskania przychodu?

Spółka świadczy usługi doradcze w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej. Odbiorcami usług są jednostki samorządu terytorialnego oraz firmy mające siedzibę w kraju, jak też firmy zagraniczne. Ta specyfika działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością częstych wyjazdów pracowników. Podróże służbowe pracownicy odbywają korzystając z samochodów osobowych będących w posiada ...

Pytanie Podatnika dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków udokumentowanych biletami i paragonami fiskalnymi, poniesionych z tytułu uczestnictwa w targach wystawienniczych i korzystania z usług parkingowych, oraz określonych na biletach i paragonach kwot podatku od towarów i usług.

W dniu 10.08.2005r. Spółka z o.o. złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów: 1. Wydatków Spółki udokumentowanych biletami i paragonami fiskalnymi, poniesionych z t ...

Generowanie strony w 41 ms