Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: artykuł prasowy

Czy w przedstawionym stanie faktycznym na Spółce ciążą obowiązki płatnika?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że osoba fizyczna (dalej: Autor) napisała teksty prasowe na ustne zlecenie wydawanego przez Spółkę miesięcznika X. Artykuły zostały opublikowane zgodnie z ustną umową, a autor wystawił fakturę VAT. Wydawnictwo wypłaciło autorowi kwotę brutto w wysokości wynikającej z faktury. Autor domaga się, by Spółka dokonała poboru zaliczki na podatek doch ...

Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. są reklamą zgodnie z definicją reklamy produktów leczniczych z art. 52 ust. 1 i 2 Prawa farmaceutycznego czynności wykonywane przez Spółkę w ramach usług na rzecz usługobiorcy – podmiotu z Grupy, kierowane głównie do osób uprawnionych do wystawiania recept i prowadzących zaopatrzenie w produkty lecznicze, a wydatki na taką reklamę są kosztami uzyskania przychodów w takim samym zakresie i na takich samych zasadach, jak to było w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...


Czy jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – kancelarię adwokacką tj. będąca podatnikiem VAT czynnym, Wnioskodawca może traktować pisanie artykułów do wydawnictw prasowych i serwisów internetowych jako czynności nienależące do wykonywanej przez niego działalności gospodarczej a tym samym – wykonywać je na podstawie umów o współpracy wystawiając rachunki, a nie wystawiając faktur VAT ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w i ...


Generowanie strony w 8 ms