Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: budynek użytkowy

1. Sąd administracyjny I instancji w sposób prawidłowy odczytał znaczenie normy § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17.01.1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niemateialnych i prawnych, uznając, iż skoro w postępowaniu podatkowym ustalono, że jedynie część budynku biurowego była wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, to odpisów amortyzacyjnych dokonywać należało w wysokości ustalonej od wartości początkowej tego rodzaju nieruchomości. W takim jednak wypadku wysokość odpisów amortyzacyjnych odpowiadać powinna stosunkowi powierzchni użytkowej budynku biurowego wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej do jego ogólnej powierzchni użytkowej. 2. Wydatki remontowe prowadzone w związku z działalnością gospodarczą z reguły służą potencjalnym przychodom, jakie działalność ta może przynosić w krótszej lub dłuższej pespektywie czasowej. Faktem istotnym dla zaliczenia wydatków na remont nieruchomości jest natomiast dokonanie wydatków w celu osiągnięcia przychodów. Na tym tle pojawia się kwestia związku pomiędzy wydatkiem, a potencjalnym lub rzeczywiście osiągniętym przychodem, co wymaga indywidualnej oceny prawnej. Braku tego związku nie wykazano w postępowaniu podatkowym w sposób przekonywujący, a skoro nie dostrzegł tego Wojewódzki Sąd Administracyjny w zaskarżonym wyroku, skarga kasacyjna jest w tym zakresie uzasadniona.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 26.05.2004 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, w sprawie o sygn. akt SA/Rz 1027/02, oddalił skargę Stanisława G. na decyzję Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 19.04.2002 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. Zaskarżoną do sądu administracyjnego decyzją Izba Skarbowa Rzeszowie utrzymała w mocy decyzję Inspektora Kontroli Skarbowej ...

Zapytanie dotyczy kwestii ustalenia wartości początkowej budynku do celów amortyzacji?

Zgodnie z art. 14a § 1 wyżej cytowanej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakres ...

Zapytanie dotyczy możliwości zaliczenia całości kosztów eksploatacji budynku w ciężar kosztów uzyskania przychodów?

Zgodnie z art. 14a § 1 wyżej cytowanej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakres ...

Czy istnieje możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10 % na zakupiony przez spółkę cywilną budynek o charakterze niemieszkalnym?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 22g ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 17, art. 22j ust. 1 pkt 3, ust. 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika (...) o interpretację zakresu i sposobu ...

1. Czy prawidłowe jest stosowanie stawki amortyzacyjnej 2,5 % dla nowowybudowanego i przekazanego do użytku budynku, w całości wykorzystywanego do działalności gospodarczej, mimo iż w pozwoleniu na budowę oraz potwierdzonym zgłoszeniu o zakończeniu budowy określony jest jako budynek mieszkalny? 2. Czy właściwe jest ustalenie stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5 % rocznie?

Działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4, art. 14b § 1 i 2, art. 216 § 1, art. 218 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 22 ust. 1 i ust. 8, art. 22a ust. 1 pkt 1, art. 22c pkt 2, art. 22g ust. 1-10, 22h ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu ...

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup materiałów budowlanych, materiałów instalacyjnych w związku z przeprowadzeniem remontu budynku będącego środkiem trwałym ?

W dniu 09.05.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wniosek ten nie spełniał wymogów formalnych w myśl art. 14a Ordynacji podatkowej. Wobec powyższego pismem z dnia 25.05.2006r., znak PP/440-K/58234/2006/DM, doręczonego Wnioskodawcy dnia 30.05.2006r., Naczelnik Urzędu Skarbowego ...

Czy cena nabycia pawilonu handlowego zawiera podatek VAT, jeżeli w umowie sprzedaży cenę transakcyjną ustalono w kwocie netto?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 29 maja 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w przypad ...

Czy zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionym na tym gruncie budynkiem warsztztowym będącym towarem używanym w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, w stosunku do którego nie przysługiwało dokonującemu jego dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego, a w trakcie użytkowania tego budynku własciciel nie ponosił żadnych nakładów inwestycyjnych podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie:- art. 14a § 1, 3 i 4 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce po zapoznaniu się z wnioskiem Podatnika z dnia 20.04.2006 r. ( data wpływu do tut. Urzędu 20.04.2006 r. ) uzupełnionym w dniu 20.06.2006 r., postanawia uznać za prawidłowe ...

Dotyczy opodatkowania sprzedaży gruntu wraz z nieruchomością.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60z późn. zm.), art. 43 ust.1 pkt. 2, ust. 2 pkt. 1, ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r nr 54 poz.535 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.01.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do z ...

Czy otrzymanie przez Spółkę od wynajmującego kwoty rekompensaty za skrócenie okresu najmu wiąże się z koniecznością rozpoznania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: ...

Generowanie strony w 21 ms