Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: powierzchnia użytkowa

1. Sąd administracyjny I instancji w sposób prawidłowy odczytał znaczenie normy § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17.01.1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niemateialnych i prawnych, uznając, iż skoro w postępowaniu podatkowym ustalono, że jedynie część budynku biurowego była wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, to odpisów amortyzacyjnych dokonywać należało w wysokości ustalonej od wartości początkowej tego rodzaju nieruchomości. W takim jednak wypadku wysokość odpisów amortyzacyjnych odpowiadać powinna stosunkowi powierzchni użytkowej budynku biurowego wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej do jego ogólnej powierzchni użytkowej. 2. Wydatki remontowe prowadzone w związku z działalnością gospodarczą z reguły służą potencjalnym przychodom, jakie działalność ta może przynosić w krótszej lub dłuższej pespektywie czasowej. Faktem istotnym dla zaliczenia wydatków na remont nieruchomości jest natomiast dokonanie wydatków w celu osiągnięcia przychodów. Na tym tle pojawia się kwestia związku pomiędzy wydatkiem, a potencjalnym lub rzeczywiście osiągniętym przychodem, co wymaga indywidualnej oceny prawnej. Braku tego związku nie wykazano w postępowaniu podatkowym w sposób przekonywujący, a skoro nie dostrzegł tego Wojewódzki Sąd Administracyjny w zaskarżonym wyroku, skarga kasacyjna jest w tym zakresie uzasadniona.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 26.05.2004 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, w sprawie o sygn. akt SA/Rz 1027/02, oddalił skargę Stanisława G. na decyzję Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 19.04.2002 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. Zaskarżoną do sądu administracyjnego decyzją Izba Skarbowa Rzeszowie utrzymała w mocy decyzję Inspektora Kontroli Skarbowej ...

Czy prawidłowe jest zaliczenie do rozliczeń międzyokresowych kosztów zapłaconej kwoty wartości utraconych korzyści, a następnie rozliczanie jej sukcesywnie w okresie wynajmu, począwszy od daty naliczania czynszu za wynajem powierzchni biurowych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanawia uznać stanowisko Strony za nieprawi ...

Czy do powierzchni użytkowej lokalu wlicza się powierzchni przegród budowlanych (tj. ścian)?

POSTANOWIENIE Prezydent Miasta Jastrzębia Zdroju, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 8/05, poz. 60 ze zm.) w nawiązaniu do wniosku datowanego na 26.07.2006 r. Postanowił dokonać interpretacji przepisów prawa podatkowego stwierdzając, że do powierzchni użytkowej lokalu nie wlicza się powierzchni przegród budowlanych (tj. ścian), co jest ...

Co bierzemy pod uwagę przy obliczaniu powierzchni użytkowej budynku?

POSTANOWIENIE Wójt Gminy Pawłowice działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 roku. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania interpretacji przepisów w zakresie wyliczenia powierzchni użytkowej budynków dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości postanawia: udzielić na wniosek podat ...

Podatnik zwraca się z pytaniem, czy wykonując usługi z zakresu wynajmu obiektów sportowych i powierzchni użytkowych, prawidłowo stosuje moment powstania obowiązku podatkowego.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko (...) - przedstawione we wniosku z dnia 10.05.2006 r., który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 12.05.2006 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa po ...

Dotyczy zastosowania właściwej stawki podatku od nieruchomości za powierzchnię użytkową szpitala zajętą przez utworzony na terenie Zakładu Karnego prowadzący działalność w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych osadzonym.

Postanowienie Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz .U z 2005r. Nr 8 poz. 60 z póź .zmianami) w sprawie pisma z dnia 25.08.2006r.dot. stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości uregulowanego w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r. (te ...

1. klasyfikacji kontenerowych stacji agregatorowni jako obiektów budowlanych, 2. klasyfikacji powierzchni korytarzy łączących się bezpośrednio z biegami schodowymi, 3. właściwości stosowania przy obmiarach powierzchni użytkowej PN-70/B-02365 i PN-ISO 9836:1997.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, art. 216 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedno Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), art. la ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych l) (tekst jedn2!!ty z 2006 r. Dz.U. Nr 121, poz. 844 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku ..... , z dnia 10 października 2006 r. ...

Czy podatnik uprawniony jest do dokonywania odpisów amortyzacyjnych w wysokości ustalonej od wartości początkowej budynku w kwocie wymienionej w akcie notarialnym, odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej do ogólnej powierzchni użytkowej budynku, przy czym do wartości początkowej budynku wymienionej w akcie notarialnym wliczona zostanie udokumentowana wartość nakładów trwałych, które zwiększyły wartość użytkową budynku i uczyniły go zdatnym do użytku?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.04.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania art. 22f ust. 4 w związku z art. 22a ust. 1 pkt 1 oraz art. 22g ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. ...

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, czy w świetle aktualnych przepisów, podatek CIT powinien być odprowadzany od podstawy wyliczonej w sposób przedstawiony we wniosku?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216, art. 14a § 4 oraz art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami) w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 16.03.2007r. (data wpływu do urzędu - 28.03.2007r), uzupełnionym w dniu 01.06.2007r. oraz 13.06.2007r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa pod ...

Według stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, podatnik w bieżącym roku planuje budowę domu jednorodzinnego w którym część pomieszczeń będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, a konkretnie na biuro projektowe. Zdaniem podatnika jest on uprawniony do zaliczenia do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej części wydatków, udokumentowanych fakturami VAT, poniesionych na budowę domu, przypadających na powierzchnię wykorzystywaną w działalności gospodarczej w stosunku do powierzchni użytkowej budynku.

Na podstawie art. 22 ust. 1, 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Kosztem uzyskania przychodów są m. in. odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartośc ...

Generowanie strony w 34 ms