Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: legalność

Czy w przedstawionym stanie faktycznym sposób wystawiania faktur przyjęty przez Spółkę jest prawidłowy?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka sprzedaje m. in. liczniki energii elektrycznej, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podlegają procedurze legalizacji. Spółka z ...

Nie można w skardze kasacyjnej skutecznie stawiać zarzutu nietrafnego zastosowania prawa materialnego, gdy z jej uzasadnienia wynika, że wadliwie ustalone zostały okoliczności stanu faktycznego, bez wskazania przy tym, jakie normy postępowania naruszył Sąd I instancji w procesie kontroli legalności zaskarżonej decyzji. Takie też stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 października 2004 r. FSK 568/04 (ONSA 2005/4/67).

1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 5 sierpnia 2005 r. (I SA/Gl 135/05) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Izabeli i Marka O. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 listopada 2004 r., Nr PBIII/1-41171/68/04, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych. 2. W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji ustalił, iż zaskarżoną decyzją organ odwoławczy utrzymał w ...


AD.1 Wnioskodawca może zwrócić do dostawcy krajowego wycofany ze sprzedaży towar, lecz przed upływem terminu ważności znaków podatkowych. AD.2 W sytuacji, gdy towar jest wycofany z oferty przed upływem terminu ważności znaków podatkowych, przeznaczony ponownie do sprzedaży – może zostać zwieziony ze stoisk sklepowych w miejsce docelowe, w celu dokonania zbiorczego spisu i przedstawienia go w celu potwierdzenia przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 26 ms