Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: akredytywa

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT w przypadku wystawienia przez podatnika w czerwcu 2005r. faktury potwierdzającej wykonanie określonej części zakresu rzeczowego (określonego etapu) kontraktu na dostawę wewnątrzunijną, w następstwie czego podatnik uzyskał bezsporną wierzytelność z tytułu wykonania tego zakresu kontraktu, płatność tej wierzytelności jest zapewniona w październiku lub listopadzie 2005r. a w następstwie zdyskontowania tej wierzytelności przez bank podatnik uzyskał środki pieniężne z tytułu wierzytelności w czerwcu 2005r.?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r., Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ...


Czy naliczone i zrealizowane do 2006 r. różnice kursowe powstałe na kwocie waluty obcej przeniesionej na rzecz Banku na podstawie umowy akredytywy odpowiednio zwiększają (dodatnie) albo zmniejszają (ujemne) przychód Spółki na zasadach ogólnych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 12 ust. 2a ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.?

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity, Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E ...

Czy Spółka prawidłowo zakwalifikowała podatkowo różnice kursowe powstałe: #61485; przy rozliczeniu zobowiązań wobec kontrahenta zagranicznego jako koszty uzyskania przychodu, #61485; przy spłacie kredytu jako koszty uzyskania przychodu, #61485; pomiędzy kursem po jakim zaciągnięto kredyt a kursem po jakim dokonano zapłaty zobowiązań jako koszty uzyskania przychodów, w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stanie obowiązującym do 31.12.2006 r.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...


Generowanie strony w 41 ms