Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zryczałtowane opodatkowanie odsetek

Czy zwrot w wyniku egzekucji komorniczej kwoty głównej udzielonej pożyczki, odsetek umownych oraz kosztów sądowych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych”?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 zmiany: Dz. U. Nr 85 poz. 727 i Dz. U. nr 86 poz. 732; Nr 93 z 2004 r., poz. 894), po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 28 czerwca 2005r., uzupełnionego w dniu 08.07.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji ...

Jak należy ustalać dyskonto przy wykupie obligacji nabytych wcześniej w drodze spadku lub darowizny?

Z przedstawionego stanu faktycznego we wniosku wynika, iż Spółka wykonuje czynności płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, pobieranego co do zasady w wysokości 19% od przychodów z dyskonta i odsetek uzyskanych przez posiadaczy obligacji (w tym obligacji emitowanych przez Skarb Państwa). Opisane czynności wykonywane są w oparciu o: art. 30a ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 26 lip ...

Czy Spółka podlega obowiązkowi odprowadzenia do polskiego urzędu skarbowego podatku dochodowego od wypłacanych kwartalnie odsetek z tytułu pożyczki zaciągniętej w EUR od firmy z Niemiec, jeśli tak, to w jakiej wysokości? Spółka zaciągnęła w 2005 r. pożyczkę w EUR. Odsetki są naliczane w EUR. Jakim kursem powinny być przeliczone na PLN?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem Spółki z dnia 09.06.2005 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu w dniu 14.06.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Naczel ...

czy pod pojęciem "jakiejkolwiek pożyczki udzielonej przez bank" należy rozumieć oprócz pożyczek w rozumieniu prawa bankowego również kredyty, lokaty bankowe, środki przechowywane na rachunkach bieżących innych banków oraz emisję bankowych papierów wartościowych ?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu odwołania Banku z dnia 26.01.2006r. Nr ( ...) od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20.06.2005r. Nr 1401/PD-4230-Z-17/05/EP odmawiającej zmiany postanowienia Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Ur ...

Czy Prokuratura powinna naliczać zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od odsetek od poręczeń majątkowych w sprawach karnych?

Poręczenie majątkowe w postaci pieniędzy jest środkiem zapobiegawczym stosowanym w postępowaniu karnym zgodnie z art. 266 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.). Kwota poręczenia wpłacana jest przez oskarżonego lub inną osobę wskazaną przez prokuratora w postanowieniu na oprocentowany bankowy rachunek pomocniczy prokuratury. Natomiast zgodnie ...

Czy kapitalizacja odsetek jest równoznaczna z ich wypłatą w rzumieniu ustawy o CT?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zawarła umowę kredytu z konsorcjum zagranicznych banków i instytucji finansowych. Zgodnie z postanowieniami umowy, część odsetek od kredytu podlega spłacie w ustalonych okresach odsetkowych i powiększa kapitał kredytu, od którego naliczane są odsetki w następnych okresach odsetkowych. W związku z tym Spółka stoi na stanowisku, iż w w ...

Dotyczy bowiązku Spółki - emitenta dłużnych papierów wartościowych za pośrednictwem banku, jako płatnika do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w rozumieniu art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie obowiązku Spółki - emitenta dłużnych papierów wartościowych za pośrednictwem banku, jako płatnika do ...

Czy posiadając niepotwierdzone informacje o zgonie klienta Bank ma obowiązek pobierać podatek od środków zgromadzonych na jego rachunku i przesyłać informacje IFT?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Bank zawiera umowy rachunku bankowego z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Środki zgromadzone na tych rachunkach są oprocentowane, a odsetki naliczane są na koniec każdego miesiąca. Bank od tych odsetek pobiera zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych. W przypadku, gdy klient jest osobą podlegającą ograniczonemu ob ...


Generowanie strony w 29 ms