Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż opodatkowana

Podatek od sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.03.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia: Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2, nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu m ...

Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14a § 1 oraz art. 14a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo znak: Ldz. 147/2003 z dnia 30.06.2003 roku (data wpływu do Urzędu 02.07.2003 r.), w sprawie ustalenia wartości środka trwałego wyjaśnia: Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialny ...

Sprzedaż opodatkowana i zwolniona od podatku

W odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 16.04.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 17.04.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo zmniejszyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego, związanego ze sprzedażą opodatkowaną. W myśl art. ...

Sprzedaż opodatkowana i zwolniona od podatku

Na podstawie art. 14a § l, oraz art. 14a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 roku poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo znak: Ldz. 147/2003 z dnia 30.06.2003 roku (data wpływu da Urzędu 02.07.2003 r.), w sprawie ustalenia wartości środka trwałego wyjaśnia: Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niemater ...

Dotyczy mozliwości odliczenia podatku naliczonego wyszczególnionego na fakturze VAT wystawionej na rzecz firmy w ramach kompensaty.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sadem administracyjnym o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./. Pismem z dnia 14 listopada 2003 r. Jednostka zwróciła się do tu ...

Czy w sytuacji dokonywania sprzedaży (wyprzedaży) używanych środków trwałych zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) musi pomniejszać kwoty podatku naliczonego do odliczenia uwzględniając strukturę sprzedaży.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w odpowiedzi na pismo Strony z dnia 05 stycznia 2004 r. (wpływ do tut. Organu 06 stycznia 2004 r.) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, wyjaśnia co następuje. W ...

Czy prawidłowym jest przeniesienie rozliczenia kwot podatku naliczonego z tytułu zakupów towarów związanych ze sprzedażą zwolnioną od podatku od towarów i usług oraz opodatkowaną do miesiąca, w którym wystąpi zarówno sprzedaż opodatkowana jak i zwolniona

W odpowiedzi na pismo z dn. 03.12.2003 r. będące zapytaniem czy prawidłowym jest przeniesienie rozliczenia kwot podatku naliczonego z tytułu zakupów towarów związanych ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną do miesiąca, w którym wystąpi zarówno sprzedaż opodatkowana jak i zwolniona Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkow ...

Czy odpłatne zbycie nieruchomości (wybudowanie lokali mieszkalnych) przez osoby fizyczne winno być opodatkowane podatkiem VAT według stawki 7% oraz czy sprzedaż garaży (lokale użytkowe) winno być opodatkowane stawką 22% ?

W odpowiedzi na pismo Państwa Iwony i Marka M. z dnia 14.08.2003 r. przesłane pismem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna Nr I-413/1007/2003 z dnia 20.08.2003 r. (data wpływu 22.08.2003 r.) w zakresie podatku od towarów i usług w sprawie czy odpłatne zbycie nieruchomości (wybudowane lokale mieszkalne) przez osoby fizyczne Iwonę i Marka Mirek winno być opodatkowane podatkiem VAT wedłu ...

Czy przychód uzyskiwany ze składek członkowskich pownien być brany pod uwagę przy ustalaniu wartości sprzedaży towarów (usług) opodatkowanej w wartości sprzedaży ogółem?

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik dokonujący sprzedaży towarów opodatkowanych i zwolnionych od podatku obowiązany jest do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego, związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną. Stosownie do ust. 2 cyt. przepisu podatnik może zmniejszyć poda ...

Czy podatnik VAT może odliczyć w deklaracji podatkowej VAT-7 podatek naliczony wykazany w fakturach VAT dotyczących zakupów (np.media itp.), związanych z utrzymaniem lokalu przeznaczonego na cele mieszkalne, w sytuacji gdy lokal ten okresowo nie jest wynajmowany.

Podatnik, prowadzący działalność gospodarczą i świadczący usługi najmu, opodatkowuje i deklaruje w deklaracji VAT-7 obroty uzyskiwane z obu tytułów. Przepis art.20 ust.2 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku okcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), stanowi że podatnik może zmniejszyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego, zwiazanego ze sprzedażą opodatkowaną ...

Generowanie strony w 49 ms