Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwrot pożyczki

Czy zwrot w wyniku egzekucji komorniczej kwoty głównej udzielonej pożyczki, odsetek umownych oraz kosztów sądowych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych”?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 zmiany: Dz. U. Nr 85 poz. 727 i Dz. U. nr 86 poz. 732; Nr 93 z 2004 r., poz. 894), po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 28 czerwca 2005r., uzupełnionego w dniu 08.07.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji ...

Czy różnica pomiędzy wartością w złotówkach pożyczki udzielonej w Euro w momencie jej udzielenia a wartością pożyczki w momencie jej spłaty za pomocą papierów wartościowych wywołuje skutki podatkowe.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 06.01.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 09.01.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy różnica pomiędzy wartością w złotówkach poży ...

Jak prawidłowo rozliczyć zysk z inwestycji na podstawie zawartej umowy o współpracy (dot. m.in. uzyskania wkładu pieniężnego w formie pożyczki od firmy, której biuro znajduje sie w Panamie)?

Postanowienie Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana X NIP: ... zam. ... z dnia 08.08.2006 roku (data złożenia w tut. Urzędzie: 16.08.2006 r.) reprezentowanego przez pełnomocnika Panią ... o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania p ...

Czy w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do kapitału zakładowego Spółki w formie wierzytelności przysługującej wspólnikowi z tytułu pożyczki, nie dojdzie do realizacji różnic kursowych, stanowiących koszt/przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 lutego 2007r. (data wpływu do Urzędu 07.02.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod ...

Strona zwróciła się z prośbą o potwierdzenie prawidłowości, że w odniesieniu do przedstawionej transakcji nie była zobowiązana do rozpoznania dla celów podatku dochodowego różnicy kursowej wykreowanej w momencie przewalutowania oraz, że nie była zobowiązana do rozpoznania takiej różnicy kursowej w momencie konwersji pożyczki na kapitał zakładowy.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 12.06.2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skar ...


Czy w związku z planowaną sprzedażą wierzytelności o zwrot Pożyczek, przychód Wnioskodawcy równy uzyskanej ze sprzedaży kwocie może zostać pomniejszony o koszt uzyskania przychodu równy kwocie nominalnej Pożyczek?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy przychód z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej został prawidłowo opodatkowany (tj. zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%) i wykazany w rozliczeniu rocznym ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...


Skutki podatkowe umorzenia pożyczek i odsetek od pożyczek powstałych po stronie pożyczkobiorcy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 23 ms