Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: różnice kursowe niezrealizowane

Czy kompensata wzajemnych wierzytelności przy realizacji rozrachunków zagranicznych wyrażonych w walutach obcych powoduje powstanie różnic kursowych zaliczanych do przychodów i kosztów uzyskania przychodów?

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia … na postanowienie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 20 września 2005r. Nr PD/P1/423-0107/05/AK dotyczące interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego: uznając, że zażalenie nie zasługu ...

Czy różnice kursowe dodatnie lub ujemne powstałe w wyniku kompensacji należności ze zobowiązaniami uznawane są za przychody i koszty w podatku dochodowym od osób prawnych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, w indywidualnej sprawie Podatnika ...

Czy wskutek transakcji, w której Spółka nie dokonuje przelewu środków na konto Pożyczkodawcy, a jedynie zleca wykonanie przekazu podmiotowi trzeciemu - Kredytodawcy, następuje realizacja różnic kursowych powstałych w związku z odmiennym kursem waluty w dniu zaciągnięcia pożyczki oraz dokonania przelewu środków na rachunek Wierzyciela?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Spółki Abc z dnia 24.11.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.11.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w pr ...


Czy w przypadku wykonania prac modernizacyjnych po dniu przyjęcia środka trwałego do użytkowania, naliczone odsetki w okresie modernizacji środka trwałego oraz naliczone w tym okresie różnice kursowe od wartości kredytu, przeznaczonego na wydatki modernizacyjne korygują wartość początkową środka trwałego, czy też zalicza się do kosztów podatkowych jedynie zapłacone odsetki oraz zrealizowane różnice kursowe od zapłaconych kwot kredytu?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 11 i pkt 12, art. 16g ust. 13 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie po rozpatrzeniu wniosku ...

Czy w wyniku potrącenia pożyczki nie doszło do realizacji dodatnich różnic kursowych dla celów podatkowych, przez co różnice takie nie stanowią przychodu do opodatkowania dla Spółki? Potrącenie wierzytelności Wspólnika z tytułu pożyczki z częścią wierzytelności Spółki wobec Wspólnika z tytułu należnego wkładu na kapitał zakładowy nie skutkuje realizacją różnic kursowych dla celów podatkowych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Pod ...

Czy umorzenie wierzytelności będące skutkiem potrącenia powoduje realizację różnic kursowych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w indywidualnej sprawie podatnika, ...

Czy umorzenie wierzytelności będące skutkiem potrącenia powoduje realizację różnic kursowych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w indywidualnej sprawie podatnika, ...

Czy wskutek transakcji, w której Spółka nie przelewa środków z tytułu zwrotu pożyczki na konto Wierzyciela, lecz zleca wykonanie takiego przekazu Kredytodawcy, realizują się podatkowo różnice kursowe powstałe w związku z odmiennym kursem waluty w dniu zaciągnięcia pożyczki od Wierzyciela (na zakup środka trwałego) i dniu przelewu środków na jego rachunek?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Spółka sprzedaje zakupione w Niemczech drzwi i okna. W wyniku reklamacji otrzymuje z Niemiec faktury korygujące do faktur, które są rozliczone i wyliczono różnice kursowe. Faktura korygująca jest rozliczana z inną fakturą, jeszcze nie zapłaconą. Obie faktury są zaksięgowane po innych kursach walut i powstają różnice kursowe. Czy różnice powiększają lub zmniejszają koszty podatkowe?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 21 lutego 2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 27.02.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej spr ...

Generowanie strony w 7 ms