Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: różnice kursowe zrealizowane

Czy kompensata wzajemnych wierzytelności przy realizacji rozrachunków zagranicznych wyrażonych w walutach obcych powoduje powstanie różnic kursowych zaliczanych do przychodów i kosztów uzyskania przychodów?

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia … na postanowienie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 20 września 2005r. Nr PD/P1/423-0107/05/AK dotyczące interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego: uznając, że zażalenie nie zasługu ...


Czy wynikające z kompensaty należności i zobowiązań zagranicznych dodatnie różnice kursowe są przychodem podatkowym a ujemne różnice kursowe kosztem uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.216 i 217 oraz art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany, po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 31.01.2006 roku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lut ...

Czy różnice kursowe powstałe pomiędzy dniem 20.07.2005 r. - wpłaty przez bank na rachunek Spółki kwoty pożyczki w EUR - a dniem sprzedaży przez Spółkę kwot w EUR oraz USD (pochodzących z tej pożyczki) w celu zapłaty ceny za nieruchomość w PLN zgodnie z umową z dnia 22.07.2005 r., korygują wartość początkową nabywanej nieruchomości?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, przedstawionej w piśmie z dnia 24 l ...


Czy w przypadku wykonania prac modernizacyjnych po dniu przyjęcia środka trwałego do użytkowania, naliczone odsetki w okresie modernizacji środka trwałego oraz naliczone w tym okresie różnice kursowe od wartości kredytu, przeznaczonego na wydatki modernizacyjne korygują wartość początkową środka trwałego, czy też zalicza się do kosztów podatkowych jedynie zapłacone odsetki oraz zrealizowane różnice kursowe od zapłaconych kwot kredytu?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 11 i pkt 12, art. 16g ust. 13 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie po rozpatrzeniu wniosku ...

Czy dodatnie różnice kursowe powstałe w wyniku zapłaty wg kursu ustalonego umową hedgingu zmniejszą koszt podatkowy nabycia towarów? Czy ujemne różnice kursowe powstałe w wyniku zastosowania kursu sprzedaży ogłoszonego przez bank prowadzący rachunek, są kosztem uzyskania przychodów, mimo że rachunek złotówkowy obciążono kwotą 320.000,-PLN? O jaką kwotę zmniejszyć koszt nabycia towarów, gdy kurs sprzedaży ogłoszony przez bank prowadzący rachunek będzie niższy niż ustalony umową hedgingu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Po ...

Czy różnice kursowe powstałe między dniem wpłaty na rachunek Spółki kwoty pożyczki w EUR a dniem sprzedaży przez Spółkę pochodzącej z tej pożyczki kwoty EUR w celu zapłaty ceny za nieruchomość w PLN, korygują wartość początkową nabywanej nieruchomości?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika, przedstawionej w piśmie z dnia 15 m ...

Czy wartość początkową środków trwałych należy korygować o różnice kursowe naliczone, czy wyłącznie o różnice kursowe zrealizowane?

W dniu 23 maja 2006r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca w 2005 roku zakończyła budowę środków trwałych, częściowo pochodzących z WNT. Na dzień przyjęcia środków trwałych do użytkowania na wartość środków trwałych odniesiono zarówno zrealizowane różnice kursow ...

Spółka jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której głównym udziałowcem jest podmiot zagraniczny. W 2005 r. Spółka otrzymała od udziałowca pożyczkę długoterminową w walucie obcej. W maju 2006 r. udziałowiec podwyższył kapitał podstawowy przez konwersję części pożyczki na kapitał. Czy powstałe na skutek powyższego różnice kursowe są kosztem uzyskania przychodu Spółki?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Generowanie strony w 8 ms