Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kaseta

Czy obrót uzyskany z tytułu świadczenia przez podatnika usług sprzedaży biletów, abonamentów, płyt, kaset czy programów, na rzecz swoich pracowników (osób fizycznych) zwolniony jest z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich ...

Czy sprzedaż gazet z załączonymi płytami, kasetami zobowiązuje podatnika do ewidencjonowania obrotu przy pomocy kasy rejestrującej od 1 września 2006r.?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie stwierdza, że Pani stanowisko zawarte we wniosku z dnia 29.05.2006r. (data wpływu 30.05.2006r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - odnośnie obowiązku ew ...

Spółka prowadzi działalność handlową polegającą na sprzedaży wysyłkowej towarów, które są dostarczane do konsumenta za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich. Wszystkie należności regulowane są za pośrednictwem poczty lub na rachunek bankowy Spółki i każdą wpłatę można w sposób jednoznaczny przyporządkować do konkretnej transakcji. Na podstawie ewidencji prowadzonej przez Spółkę można ustalić dane, również adresowe, osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej lub prowadzącej działalność gospodarczą w formie indywidualnego gospodarstwa rolnego, na rzecz której dokonano wysyłki towarów. W zakresie towarów oferowanych do sprzedaży klientom znajdują się m.in. płyty CD, DVD, kasety magnetofonowe i wideo. Spółka zwraca się z zapytaniem czy powstanie u niej obowiązek ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących przy sprzedaży wysyłkowej, a jeżeli tak to wnosi o wskazanie miejsca instalacji kasy. Naszym zdaniem , nie powstanie obowiązek instalacji kas rejestrujących dla wysyłkowej sprzedaży towarów i po dniu 1 września 2006r. obrót Spółki z tytułu sprzedaży w systemie wysyłkowym nadal odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach, przy prowadzeniu określonej przez stosowne przepisy, szczegółowej ewidencji dokonywanych transakcji.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.05.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga - stwierdza że wyrażone we wniosku stanowisko jest nieprawid ...

Generowanie strony w 108 ms