Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: urządzenie elektryczne


Czy zakup agregatu prądotwórczego można odliczyć od podatku w ramach ulgi remontowo- modernizacyjnej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2006 r., (data wpływu do tut. Urzędu), uzupełnionym w dniu 27 marca 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i ...

Czy zakup wymienionych wyżej urządzeń elektrycznych wraz z transportem można zaliczyć do ulgi remontowej?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U.z 2005r. Nr 8 poz.60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 24 marca 2006 roku, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do za ...

Czy od gruntu zajętego pod urządzenia energetyczne (linie kablowe) będącego częścią pasa drogi wewnętrznej, na który to grunt zawarte są umowy najmu, zakład jest zobowiązany płacić podatek od nieruchomości ? Czy od gruntu własnego sklasyfikowanego w ewidencji gruntów jako droga z oznaczeniem Dr, na którym usytuowana jest budowla drogi wewnętrznej zakład winien opłacać podatek od nieruchomości ?

Prezydent Miasta Łodzi działając na podstawie art. 14a § 1-4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) po rozpatrzeniu pkt 2 i 3 wniosku zakładu l.dz. 24653 dnia 30 czerwca 2006 r. (uzupełnionego pismem z dnia 14 września 2 ...

Generowanie strony w 28 ms