Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: outsourcingCzy refundacja opłat związanych z wydaniem, wznowieniem lub wymianą kart kierowcy stanowić będzie dla Spółki koszty uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 4 i § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych przedstawione w piśmie z dnia 26 lipca 2006 r. jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Pisme ...

Czy przychody uzyskiwane przez podatników będących płatnikami podatku rolnego, z tytułu dzierżawy zabudowanej nieruchomości rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, na rzecz spółki akcyjnej, prowadzącej działalność w zakresie produkcji i sprzedaży piskląt indyczych jednodniowych oraz jaj wylęgowych indyczych, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 23.07.2007r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kętrzynie z dnia 13.07.2007r. znak: US.III/415-22/07 w sprawie interpretacji obowiązującego prawa podatkowego, - odmawia zmiany ...

W związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym Spółka wnosi o potwierdzenie, że przeniesienie księgowości Spółki poza obszar SSE (tj. powierzenie jej prowadzenia uprawnionemu podmiotowi trzeciemu) nie wpłynie na przysługujące Spółce zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych i jego zakres.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 216 ms