Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zakład komunalny

Czy otrzymane dotacje przedmiotowe będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT, czy będą zwolnione z podatku VAT, czy nie będą podlegały podatkowi VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03 marca 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: czy otrzymane przez wnioskodawcę dotacje przedmiotowe będą podlegały opodatkowaniu VAT, czy będą zwolnione z podatku V ...

Czy dochody uzyskane z najmu, dzierżawy zasobów mieszkaniowych oraz użytkowych Gminy przeznaczone na cele statutowe Zakładu tj. bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że celami statutowymi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest: gospodarka mieszkaniowa, utrzymanie bieżące dróg gminnych i wewnętrznych, oczyszczanie i zieleń miejska. Wpływy uzyskane z najmu i dzierżawy zasobów mieszkaniowych oraz użytkowych Gminy oraz z administrowania nieruchomościami w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych przeznaczane ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług prowizja z tytułu inkasowania opłaty targowej wypłacana przez Gminę Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu, który jest zakładem budżetowym utworzonym uchwałą Rady Miasta i Gminy?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej – ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach postanawia, że nie jest prawidłowe stanowisko podatnika zawarte we wniosku z dnia 28.03.2006 r., znak MZK/D/72/06, który wpłynął 28.03.2006 r., w sprawie opodatkowania podatkiem od ...

Zakład Komunalny Gminy X prosi o wyjaśnienie czy prawidłowo rozlicza dopłatę do 1 m#179; ścieków.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60 ze zm. ) w związku z wnioskiem z dnia x 2007 roku (data wpływu do tut. urzędu x 2007 roku ) złożonym przez Zakład Komunalny Gminy X z siedzibą w Y w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Nacz ...

Czy "P" Sp. z o.o. ma obowiązek wystawiać na Urząd Miasta i Gminy faktury z tytułu dopłat do cen za dostarczaną wodę i odprowadzenie ścieków oraz za opróżnienie zbiorników bezodpływowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

1) Nieodpłatne przekazanie środków trwałych i wyposażenia na rzecz Gminy i Urzędu Gminy należy uznać za opodatkowane z uwagi na spełnienie opisanych w ww. art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy przesłanek: towary należały do przedsiębiorstwa podatnika, nieodpłatne przekazanie następuje na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem (ZUK nie będzie prowadził działalności w przedmiotowym zakresie), a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego2) ZUK ma obowiązek skorygowania podatku naliczonego na zasadach określonych w przepisach3) Zakład Usług Komunalnych, będący zakładem budżetowym Gminy C, nie jest żadnym z podmiotów wymienionych w ww. art. 14 ust. 1 ustawy, w związku z powyższym nie ma on obowiązku składania w Urzędzie Skarbowym remanentu likwidacyjnego4) Podatnikiem podatku od towarów i usług jest zakład budżetowy (Zakład Usług Komunalnych) i zwrot nadwyżki z miesiąca czerwca 2007 r. może być dokonany jedynie na rachunek bankowy podatnika, tj. Zakładu Usług Komunalnych, a nie na rachunek innego podmiotu (podatnika), tj. na rachunek należący do Gminy C

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mi ...

Dotacja przekazywana przez gminy jednostce/ zakładowi budżetowemu na realizację zadań własnych gmin- zapewnienie lokalnego transportu zborowego- nie stanowi elementu obrotu z tytułu świadczenia przez Skarżąca przewozów pasażerskich.

UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 27 stycznia 2006 r. skarżący ... w ... zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olkuszu o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.). Wątpliwości strony skarżącej powstały na tle następującego stanu faktycznego. ... w ... otrzymuje od tworzących go ...

Zwolnieniu podlegają wyłącznie czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, które są wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe na rzecz gminy, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych. W związku z powyższym, rozliczanie pomiędzy Zakładem Komunalnym a gminą winno się odbywać na podstawie innych dokumentów niż faktury, o których mowa w art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy Spółka prawidłowo uznaje datę powstania przychodu należnego w miesiącu, w którym przypada ostatni dzień okresu rozliczeniowego wynikający z wystawionych faktur?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy Spółka wystawiając faktury na przełomie dwóch okresów sprawozdawczych powinna zakwalifikować przychód należny w podziale na części które dotyczą tych lat?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Generowanie strony w 6 ms