Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłata

Koszty uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z Państwa zapytaniem z dnia 18.02.2003 r. Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kamiennej przedstawia swoje stanowisko w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat ustalonych w umowie leasingu w przypadku wcześniejszego rozwiązania tych umów. Zgodnie z przepisa ...

Czy opłata za wieczyste użytkowanie gruntu i podatek od nieruchomości od budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza stanowi koszt uzyskania przychodów?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 13 października 2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie: czy opłata za wieczyste użytkowanie gruntu i podatek od nieruchomości od budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza stanowi koszt uzyskania przychodów, Nacz ...

Dotyczy opłaty ewidencyjnej. Czy opłata ewidencyjna jest opodatkowana VAT-m, czy jest zwolniona? Czy jest to przychód, czy nie? Czy rejestrować ją w kasie fiskalnej jak inne przychody, a jeśli nie to gdzie? Opłata wpisana na fakturze musi posiadać PKWiU, jeśli jest zwolniona, to jaki symbol? Jak pobierać te opłaty i gdzie rejestrować, bo jesteśmy pośrednikami w pobieraniu tej opłaty dla "środka specjalnego"?

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 12.01.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i ...

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Siedzibą mojej działalności gospodarczej jest miejsce zamieszkania. Przedmiotem działalności są usługi agencyjne na rzecz niemieckiej firmy. Działalność wymaga częstych kontaktów ze zleceniodawcą za pośrednictwem internetu. Zainstalowałem w mieszkaniu łącze pozwalające na stały dostęp do internetu. W związku z powyższym, czy mogę zaliczyć do kosztów miesieczną opłatę abonamentową. Należy podkreślić, iż umowa podłączenia do sieci zawarta jest ze mną, a wpłaty dokonuję na konto dostawcy przelewem z konta osobistego.

W związku ze złożonym dnia 15 stycznia 2004r. do tutejszego Urzędu pytaniem w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dotyczącym zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości ponoszonych wydatków związanych z comiesięczną opłatą abonamentu, w związku z zainstalowaniem łącza pozwalającego na stały dostęp do internetu, Nac ...

Dochód z najmu lokalu nie związanego z działalnością gospodarczą podatnika, sposób opodatkowania, rozliczanie opłat - art. 10, art. 11 ust.1 i art. 44 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.),

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z 29.08.1997r,- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz.926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu na wniosek z dnia 08.01.2004r (wpływ do tutejszego Urzędu 14.01.2004r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje: Z akt będących w posiadaniu tutejszego Urzędu wynika, że prowadzi Pani samodzielnie działalność gospoda ...

Czy pobierana przez Spółkę - na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 18.12.2003r. w sprawie opłaty ewidencyjnej, o której mowa w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 227 poz. 2254) - „opłata ewidencyjna” i w całości odprowadzana na rachunek bankowy środka specjalnego, stanowi przychód? Czy ponoszone przez podatnika koszty z tytułu pobieranej „opłaty ewidencyjnej” można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? ol.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 03.02.2004r. (data wpływu do Urzędu 04.02.2004r.), informuje: z przedstawionej przez Spółkę sytuacji wynika, iż Spółka pobierając na podstawie § 2 pkt 2 „opłatę ewidencyjną” Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrzny ...

Opodatkowanie podatkiem VAT opłaty paliwowej jaką zobowiązani są zapłacić z tytułu sprzedaży gazu dystrybutorzy.

Dotyczy: odpowiedzi na pismo z dnia 06.01.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłaty paliwowej. Działając zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach wyjaśnia co następuje: -opłata paliwowa jaką dystrybutor gazu jest obowiązany zapłacić z tytułu sprzedaży gazu wykorzy ...

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz udostępnienie pasa drogowego w razie awarii urządzeń nie związanych z obsługą ruchu drogowego w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. (PP,883/03)

dot.: zapytania Urzędu z dnia 30.07.2003 r., nr P.P.077-41/03 w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg, które wymaga zezwolenia zarządcy drogi. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie w odpowiedzi na w/w zapytanie Urzędu Skarbowego wyjaśnia, iż powyższe opłaty za zajęcie pasa drogowego po ...

Czy opłata ewidencyjna o której mowa w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz U. Nr 227, poz. 2254) stanowi przychód w prowadzonej działalności gospodarczej ?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 12 stycznia 2004 r. (uzupełnione dnia 5 lutego 2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 14a § 1 i art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w powyższym piśmie, dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się post ...

Czy opłata za szkołę językową tzw. czesne stanowi koszt uzyskania przychodów w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie tłumaczeń z/na język angielski

W odpowiedzi na pytanie zawarte w piśmie z dn. 29.01.2004 r. dotyczące kosztów uzyskania przychodów, Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w c ...

Generowanie strony w 11 ms