Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż reklam

Czy podatnik jest zobowiązany do stosowania art. 90 ust. 2-7 ustawy o podatku VAT w sytuacji gdy na podstawie prowadzonych ewidencji jest w stanie określić kwoty podatku naliczonego związane ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z dnia 4 stycznia 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 11.02.2005 roku (wpływ do Urzędu 01.03.2005 roku), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie stosowania art. 86 ust. 1, art. 90 i a ...

Czy w związku z tym, że usługa reklamy nie jest wymieniona w żadnym załączniku do ustawy, w którym ustawodawca wymienił usługi, do których stosuje się niższą stawkę podatku VAT, w wystawianych fakturach powinno się stosować 22% stawkę podatku?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z pismem Strony z dnia 21.07.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 25.07.2005r.) uzupełnionym pismem z dnia 06.10.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji w trybi ...

Czy uzyskane przychody z odpłatnego zbycia posiadanego lokalu w drodze zamiany będą korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 jeżeli zbycie lokalu nastąpi zaraz po nabyciu tego lokalu i przed zbyciem podatnik był zameldowanym w tym lokalu przez okres dłuższy niż 12 miesięcy na pobyt stały?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 21 ms