Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: swap

dotyczy wydania interpretacji w zakresie zakwalifikowania odsetek płaconych od niewykorzystanych środków ustanowionej kaucji, do kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy CDS - Credit Default SWAP ( swap kredytowy - będący pochodnym instrumentem finansowym) zostanie zakupiony od podmiotu powiązanego mającego w kapitale Banku ponad 99 %.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 i art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. , Nr 8, poz. 60 ze zm. ), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 25.08.2005r. Banku Hipotecznego wniesionego na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 16.08.2005r ...

Dotyczy uznania za koszty uzyskania przychodu różnic kursowych w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.) powstałych w związku z zawartymi kontraktami terminowymi.

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14b § 5 i art. 233 § 1 pkt 2 lit a w związku z art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Jednostki z dnia 6 marca 2006 r. na postanowienie interpretacyjne Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu nr PD-423-85/GC/0 ...

Dotyczy zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w sprawie momentu rozpoznania przychodu i kosztów uzyskania przychodów w związku z zawarciem transakcji SWAP (odsetkowy).

I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N A Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowica ...

Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku transakcji typu swap na odsetkach zawieranych w jednej lub dwóch różnych walutach, przychód dla Podatnika powstaje w każdej dacie rozliczenia transakcji, przy czym nie później niż w dacie uregulowania płatności przez stronę transakcji. Natomiast prawo do zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów płatności dotyczących transakcji typu swap przysługuje Podatnikowi w każdej dacie rozliczenia danej transakcji.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny ...

Czy uzyskana w wariancie klasycznym jak i wariancie lewarowanym Zniżka stanowi przychód (dochód) podatkowy Wnioskodawcy opodatkowany w momencie obejmowania akcji Y (jednostek uczestnictwa w Funduszu)?Czy w wariantach klasycznym i lewarowanym wartość dywidendy stanowi przychód (dochód) podatkowy Wnioskodawcy opodatkowany w momencie wypłaty dywidendy przez Y?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy Spółka powinna rozpoznawać dla celów podatkowych różnice kursowe z wyceny stosowanych przez nią instrumentów pochodnych, jeżeli zgodnie z przepisami o rachunkowości w wycenie instrumentów pochodnych Spółka nie rozpoznaje różnic kursowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy Spółka powinna rozpoznawać dla celów podatkowych różnice kursowe z wyceny stosowanych przez nią instrumentów pochodnych, jeżeli zgodnie z przepisami o rachunkowości w wycenie instrumentów pochodnych Spółka nie rozpoznaje różnic kursowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

1. Do którego ze źródeł przychodu – wymienionego w ustawie – zaliczyć dochód z transakcji na rynku walutowym Forex? 2. Jakie dokumenty potrzebne są do rozliczenia podatkowego? 3. Jak ustalić moment powstania przychodu i poniesienia kosztów w przeliczeniu na złotówki? 4. Jak należy przeliczać punkty swapowe? 5. Jeśli poniesiono stratę z transakcji forexowych, to czy konieczne jest rozliczenie z urzędem skarbowym? 6. Co można uznać za koszt uzyskania przychodów w przypadku transakcji forexowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra ...

Jak należy rozliczać dochód z odsetek kapitałowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra ...

Czy odsetki płacone z tytułu transakcji IRS na rzecz banku z siedzibą w Holandii mieszczą się w definicji odsetek art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 11 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Minist ...

Generowanie strony w 83 ms